สธ.ชูผู้สูงวัยสุขภาพดี แข็งแรง ดูแลตนเองได้ พร้อมมอบรางวัลภาคีเครือข่ายผลงานเด่น

สธ.ชูผู้สูงวัยสุขภาพดี แข็งแรง ดูแลตนเองได้ พร้อมมอบรางวัลภาคีเครือข่ายผลงานเด่น

วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยระหว่างเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ว่า จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจาก
มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 12.5 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 66.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 96.77 รองลงมา คือ กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.64 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.59 สธ.จึงมีนโยบายขับเคลื่อน “คนไทยสุขภาพดีเศรษฐกิจมั่งคั่ง” สู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรง บูรณาการการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพัฒนาระบบบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพผุ้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นเวทีให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการสร้างพื้นที่และบุคคลต้นแบบ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในทุกระดับ” นายสาธิต กล่าว

ทางด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ ได้รับการดูแลและเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขถึงที่บ้าน โดย Care Manager Caregiver ซึ่งเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างจิตอาสาในชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ จากการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย

“การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีภาคีเครือข่ายได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประเภท
Oral presentation และ Poster presentation จำนวน 6 รางวัล และมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศ 7 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุขดีเด่น 2.ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น 3.ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ดีเด่น 4.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น 5.ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น 6.นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น และ 7.ผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image