ก.แรงงาน มอบธงโรงงานสีขาว 10 สถานประกอบกิจการ ต้นแบบสกัดยาเสพติด

ก.แรงงาน มอบธงโรงงานสีขาว 10 สถานประกอบกิจการ ต้นแบบสกัดยาเสพติด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบธงและประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบ 10 แห่ง ณ ห้องประชุมอมตะคาสเซิล นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี สร้างแรงบันดาลใจสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายสุรชัยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยร้ายและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการ และหยุดยั้งปัญหาดังกล่าว ผ่านการมีส่วนร่วมของนายจ้างและแรงงานในสถานประกอบกิจการ โครงการโรงงานสีขาวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้สถานประกอบกิจการสร้างระบบหรือกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดี การป้องกัน เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง การตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาวะทางอารมณ์ของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือแรงงานที่เป็นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และกลับเข้าทำงานตามปกติเพื่อคืนคนดีสู่สังคม และร่วมจัดทำระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ คือ ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้รับการป้องกันและแก้ไข แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และสถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด
โดยผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 72,992 แห่ง แรงงานมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 7,557,826 คน และคาดว่าในปี 2566 จะมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การมอบธงโรงงานสีขาวและประกาศเกียรติคุณ โครงการโรงงานสีขาว ป้องกันปัญหายาเสพติดในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการที่จัดทำระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ในการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนดูแลให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งมีสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ได้รับมอบธงโรงงานสีขาวและประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท ทาคาเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด 4.บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด 6.บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 7.บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด 8.บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด 9.บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ 10.บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

Advertisement

“ผลสำเร็จของการจัดโครงการโรงงานสีขาวป้องกันปัญหายาเสพติด จะเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ในการจัดทำระบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการโรงงานสีขาว อันจะส่งผลให้แรงงานในสถานประกอบกิจการมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” นายนิยมกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image