แรงงานต้องรู้ เปิดตัวอย่าง หนังสือข้อตกลง WFH หลัง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ประกาศใช้

แรงงานต้องรู้ เปิดตัวอย่าง หนังสือข้อตกลง WFH หลัง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ประกาศใช้

ภายหลัง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อ 18 เมษายน ที่ผ่านมา

โดยกฎหมายฉบับใหม่นี้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงให้ลูกจ้างนำงานที่จ้าง หรือที่ตกลงกับนายจ้าง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือ นอกสำนักงานได้ โดยอาจนำไปทำที่พักอาศัย หรือ ตกลงผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จึงได้นำเสนอตัวอย่าง ข้อตกลง ทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง หรือ ทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานที่ใดๆ

Advertisement

ซึ่ง นายจ้าง จัดทำเป็นหนังสือ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิส์ ซึ่งอาจตกลงให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน
2.วัน เวลา ทำงานปกติ เวลาพัก และ การทำงานล่วงเวลา
3.หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด รวมทั้งการลาประเภทต่างๆ
4.ขอบเขตหน้าที่การทำงานของลูกจ้าง และ การควบคุม หรือ กำกับการทำงานของนายจ้าง
5.ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์การทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น อันเนื่องจากการทำงาน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image