รองนายกฯ ประวิตร นั่งหัวโต๊ะถกสร้างทีมพัฒนาแรงงาน ตั้งเป้าปี 2566 กว่า 8 แสนคน

รองนายกฯ ประวิตร นั่งหัวโต๊ะถกสร้างทีมพัฒนาแรงงาน ตั้งเป้าปี 2566 กว่า 8 แสนคน

วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2566 โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม และมีผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด การฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

Advertisement

พล.อ.ประวิตรเปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) มีภารกิจในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงาน ซึ่งได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566

“ขอให้ กพร.ปจ. ขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อให้พื้นที่จังหวัดมีกำลังแรงงานเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถสนองต่อแผนพัฒนาจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ขอให้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังแรงงาน ผลักดันให้แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกในรายอุตสาหกรรมเป้าหมายบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน เพื่อให้ภารกิจดังกล่าว ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่ม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ด้านนายบุญชอบกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาแรงงาน ประกอบด้วย การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึ่งปี 2565 มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด 870,073 คน ดำเนินการแล้ว 857,762 คน และปี 2566 มีเป้าหมาย 847,372 คน ดำเนินการแล้ว 194,075 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566) สามารถพัฒนากำลังคนในกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพได้มากที่สุด

รองลงมาคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทั้งนี้ ได้เสนอเรื่องพิจารณาประกอบด้วย (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ.2565-2570 ภายใต้ กพร.ปจ.(ร่าง) แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve (พ.ศ.2565-2570) และ (ร่าง) คำสั่ง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image