สปสช.พัฒนา ‘ชุดข้อมูลมาตรฐานเบิกจ่าย’ ประกาศแจ้งหน่วยบริการ เริ่มใช้ตุลาคมนี้

สปสช.พัฒนา “ชุดข้อมูลมาตรฐานเบิกจ่าย” ประกาศแจ้งหน่วยบริการ เริ่มใช้ตุลาคมนี้

วันนี้ (11 มิถุนายน 2566) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สปสช.ได้มีการประกาศ “ชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเบิกจ่ายตามรายการบริการของ สปสช. (Fee Schedule) ชุดที่ 1” จำนวน 13 แฟ้ม จาก 9 ประเภทบริการ เพื่อให้หน่วยบริการที่ร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยบริการในการดำเนินการเบิกจ่ายค่าบริการกับ สปสช. โดยใช้ชุดข้อมูลมาตรฐานการเบิกจ่ายนี้ ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณ 2567 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

นพ.จเด็จกล่าวว่า ที่มาของการจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานการเบิกจ่ายตามรายการบริการนี้ เริ่มต้นมาจากแนวคิดการจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพของหน่วยบริการที่ส่งเบิกไปยัง สปสช. ให้เป็นชุดข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน (NHSO Standard Data Set) ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อเชื่อมโยงข้อมูลและมีความรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนการคีย์ข้อมูลของหน่วยบริการได้ ซึ่ง สปสช. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานชุดข้อมูล ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งส่วนกลางและเขตนำร่อง ได้แก่ เขต 5, เขต 7, เขต 8 และ เขต 10 ร่วมกันกำหนดมาตรฐานชุดข้อมูลของ สปสช. โดยเริ่มประชุมนัดแรกเพื่อออกแบบชุดข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

“ในการจัดทำชุดข้อมูล ทางคณะทำงานระบบมาตรฐานชุดข้อมูล ยังได้มีการประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยบริการทุกระดับในเขตที่นำร่องข้างต้น พร้อมกับมีการประชุมหารือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) และ สปสช. เพื่อทบทวนให้เกิดความรอบด้าน ซึ่งนำมาสู่ชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเบิกจ่ายตามรายการบริการ” นพ.จเด็จกล่าวและว่า ขณะนี้ชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเบิกจ่ายตามรายการบริการ ชุดที่ 1 แล้วเสร็จ โดยมีทั้งหมด 13 แฟ้ม ประกอบด้วย 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลผู้ให้บริการ (Provider) 3.ข้อมูลผู้ปฏิบัติ (Practitioner) 4.ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 5.รหัสโรค-ICD10 6.รหัสหัตถการ-ICD9 7.ข้อมูลค่าใช้จ่าย Item 8.ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวม 9.รับส่งต่อ-AE 10.หญิงตั้งครรภ์ 11.เด็กแรกเกิด 12.จิตเวชชุมชน และ 13.ความพิการ (DISABILITY) ซึ่งมาจาก 9 ประเภทบริการ ประกอบด้วย ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิ (QOF) ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ค่าบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ค่าบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ค่าบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และค่าบริการกรณีเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Advertisement

เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า นอกจากชุดข้อมูลมาตรฐานฯ ในชุดที่ 1 คณะทำงานยังอยู่ระหว่างการจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานฯ ในชุดที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทบริการโรคเฉพาะ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย บริการบำบัดทดแทนไต การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ การให้บริการผู้ป่วยวัณโรค และกลุ่มโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมี ค่าบริการ Telemedicine (การแพทย์ทางไกลหรือโทรเวชกรรม) ซึ่งเมื่อร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะนำเข้าที่ประชุมหารือ 3 ฝ่ายเช่นกัน และจะประกาศให้หน่วยบริการรับทราบต่อไป

“เมื่อได้ชุดข้อมูลมาตรฐานฯ ทั้ง 2 ชุดแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการจัดทำระบบประมวลผลและการรับส่งข้อมูลการเบิกจ่าย รวมถึงการจัดทำประกาศเงื่อนไขการเบิกจ่ายเพื่อรองรับข้อมูลการเบิกจ่ายตามชุดข้อมูลมาตรฐานฯ และในเดือนกันยายน 2566 จะมีการจัดประชุมชี้แจงหน่วยบริการในระบบทั่วประเทศถึงการใช้ชุดข้อมูลมาตรฐานฯ ทั้ง 2 ชุดนี้ เพื่อใช้ในการทำเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ ก่อนเริ่มระบบรับส่งข้อมูลในเดือนตุลาคมนี้ต่อไป” นพ.จเด็จกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image