กรมวิทยาศาสตร์ฯ จ่อขับเคลื่อนงานการแพทย์ชุมชนครอบคลุมตำบล-อำเภอ-กทม.

กรมวิทยาศาสตร์ฯ จ่อขับเคลื่อนงานการแพทย์ชุมชนครอบคลุมตำบล-อำเภอ-กทม.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์ฯ ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการผ่านระบบเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ เกิดการเรียนรู้งานวิทยาศาตร์การแพทย์ในชุมชน และทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพรมีการพัฒนายกระดับคุณภาพและความปลอดภัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

นพ.พิเชฐกล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลัก 2 ด้าน คือ 1.การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพ เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ในชุมชน ตำบล และอำเภอ ปัจจุบันมีจำนวน 547 แห่ง กระจายอยู่ในทุกเขตสุขภาพ

Advertisement

“นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีปลอกแขนสีเขียวติดแขนซ้าย เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้การรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของ อสม.ที่ผ่านการอบรม และมีความชำนาญการใช้ชุดทดสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 21,889 คน กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในปีหน้า จะมีการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ครอบคลุมทุกอำเภอ รวมถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง” นพ.พิเชฐกล่าว

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า 2.การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs โดยขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ออกตราสัญลักษณ์ Safety Product, Smart Product และ Sustainable Smart Product ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไป ปัจจุบันสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพปลอดภัย (Safety Product) จำนวน 202 ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Product จำนวน 63 ผลิตภัณฑ์

“สำหรับ อสม. ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน หรือ SMEs/OTOP ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้องการได้รับตราสัญลักษณ์ Safety Product, Smart Product และ Sustainable Product สามารถปรึกษากับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ” นพ.พิเชฐกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image