กรมวิทยาศาสตร์ฯ คว้า “รางวัล Super เลิศรัฐ” ประจำปี 2566

กรมวิทยาศาสตร์ฯ คว้า “รางวัล Super เลิศรัฐ” ประจำปี 2566

วันนี้ (7 กันยายน 2566) ที่อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 และร่วมเสวนาเรื่อง “จากความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ จากความสำเร็จ สู่ความยั่งยืน” ในงานสัมมนาวิชาการและ พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมี ศ.กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ปีนี้ กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือ รางวัล Super เลิศรัฐ เป็นรางวัลสูงสุดของสำนักงาน ก.พ.ร. และรางวัล PMQA 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล รางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น และระดับดี และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการ ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 ผลงาน แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้

Advertisement

1.รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือ รางวัล Super เลิศรัฐ โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รางวัล เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง เป็นตันแบบที่สร้างคุณค่า ในการสร้างสรรค์ผลงานการปฏิบัติราชการจนมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ การพัฒนาระบบ e-Service การตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

3.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นวัตกรรมชุดตรวจดีเอ็นเออย่างง่ายกับการพัฒนาบริการการตรวจวัณโรค โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และเขียงมะหาดจาก 100 บาท สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร 100 ล้าน โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร

4.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยโรคดาวน์ชินโดรมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ แบบไร้รอยต่อของประเทศไทย โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

5.รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ชุมชนต้านภัยสุขภาพ บ้านนาม่วงโมเดล โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

6.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) จำนวน 1 รางวัล

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ที่มาแห่งความสำเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้คือ ความร่วมมือร่วมใจ จากทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งทุกผลงานของกรมวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการด้วยความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการบริการและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image