‘ชัชชาติ’ ย้ำเขต เลือกที่จำเป็นกับปชช. ขอตั้งเป้าใหม่ ใช้กองทุนฯ 67 ให้คุ้ม

‘ชัชชาติ’ ขอตั้งเป้าใหม่ ใช้กองทุนสุขภาพฯ 67 ให้ถึง 80% ย้ำ ผอ.เขต เลือกที่จำเป็นกับประชาชน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2566

นายชัชชาติกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า ที่ผ่านมา กทม. พบปัญหาการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการของกองทุนฯ น้อย และในบางเขตงบเกือบครึ่งหนึ่งของการดำเนินโครงการอยู่ที่การจ้างลูกจ้าง ซึ่งทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2567 จึงกำหนดเป้าสำคัญว่า ในทุกเขตจะต้องมีการดำเนินการใช้งบประมาณร้อยละ 80 ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และขอให้เขตช่วยพัฒนาโครงการที่จำเป็นกับประชาชนเสนอเข้ามา โดยถือว่าให้เป็นตัวชี้วัดของผู้อำนวยการเขต เพื่อให้งบประมาณถูกใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์และกลับคืนสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ” นายชัชชาติระบุ

Advertisement

จากนั้นที่ประชุมได้รายงานการรับ – จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำไตรมาส 4/2566 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) ในส่วนผลการดำเนินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) อนุมัติโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ เป็นเงิน 104,762,001 บาท ด้านผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกทม. ระดับเขต ปี 66 อนุมัติโครงการจำนวน 665 โครงการ เป็นเงิน 58,723,445.68 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. 66 อนุมัติจำนวน 25 โครงการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 472 คน เดือน ส.ค. 66 ดำเนินการสรุปผลการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ หลังจัดบริการครบ 1 ปี (1 ส.ค. 65 – 31 ก.ค. 66) มีโครงการจำนวน 35 โครงการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 453 คน และในเดือน ก.ย. 66 เป็นการสรรหาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กทม.ที่หมดวาระในเดือน ส.ค 66 ด้านภาพรวมการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 อนุมัติโครงการทั้งสิ้น 92 โครงการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1,295 คน เป็นเงิน 4,473,890 บาท ผลการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ ที่จัดบริการครบ 1 ปี ทั้งสิ้น 65 โครงการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 869 คน

ทั้งนี้ มีโครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ประเภท 6(2) โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและเข้าใจเอดส์ ให้กับนักเรียนสังกัด กทม. งบประมาณ 1,126,000 บาท โดยมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย (ระยะเวลาดำเนินการ 4 มกราคม – 29 ธันวาคม 2566) โดยมูลนิธิได้ดำเนินการไปแล้วในหลายส่วน แต่เนื่องจากรอการปิดเทอมต้นและเปิดเทอมปลายของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการ ทั้ง 8 แห่ง เป็นเวลา 4 เดือน และโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและมีภารกิจประจำของโรงเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอขยายระยะเวลาไปจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จึงพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาและขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่ขอขยาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน เสนอโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ งบประมาณ 57,162 บาท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก และพัฒนาแม่อาสาให้สามารถช่วยเหลือให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการฯ อนุมัติเห็นชอบและให้ดำเนินการตามข้อเสนอคณะกรรมการว่า หากโครงการประสบผลสำเร็จให้ขยายผลกับทุกโรงพยาบาลสังกัด กทม.

2. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนักเรียน กทม. ห่างไกลยาเสพติด เสนอโดยสำนักการศึกษา งบประมาณ 722,550 บาท เพื่อสร้างครูและนักเรียนแกนนำให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด และให้นักเรียน ม.1 ในโรงเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเอง โดยคณะกรรมการฯ อนุมัติและได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคืออยากให้เน้นไปถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า กระท่อม กัญชาด้วย และทำศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในโรงเรียนให้เข้มแข็งสามารถเป็นที่ให้คำปรึกษาแก่เด็กได้ รวมทั้งวางกรอบเรื่องความยั่งยืนของการดำเนินโครงการในปีต่อๆ ไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image