กทม.ยืน1 หน่วยงานรัฐ ‘จ้างคนพิการ’ ย้ำคำผู้ว่าฯ โฟกัสความสามารถ ไม่ใช่สงสาร

กทม.ยืนหนึ่ง หน่วยงานรัฐ ‘จ้างงานคนพิการ’ มากสุด รองผู้ว่าฯ ย้ำคำชัชชาติ โฟกัสความสามารถ ไม่ใช่สงสาร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2566 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” โดยมี นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนจากสมาคม ประชาคม และภาคีเครือข่ายคนพิการ ร่วมพิธี

นายศานนท์กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำของคนพิการคือเรื่องของสภาพร่างกาย กทม.พยายามลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าวให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตและใช้บริการพื้นที่สาธารณะได้เหมือนคนปกติ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ รวมถึงการจ้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ

Advertisement

“กทม. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการจ้างงานคนพิการมากที่สุด และรับคนพิการทุกประเภทความพิการ พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ของ กทม. ที่ต้องทำงานร่วมกับคนพิการ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกัน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ย้ำเสมอว่า อย่าจ้างงานคนพิการเพราะสงสาร แต่ให้จ้างงานเพราะความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน” นายศานนท์เผย

นายศานนท์กล่าวด้วยว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีของสังคมที่มีต่อคนพิการและการยอมรับคนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอันเป็นสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ

ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การสร้างเสริมศักยภาพของคนพิการ การเปิดโอกาสและสนับสนุน คนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรด้านคนพิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสนับสนุนกลไกการพิทักษ์และปกป้องคุ้มครองคนพิการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” จากสำนักงานเขต 50 เขต ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คนพิการตัวอย่างจากสำนักงานเขต 50 เขต ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 530 คน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท สเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต 50 เขต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2566 การจัดแสดงนิทรรศการ นโยบาย 5 ด้าน 5 ดี ด้านคนพิการ ได้แก่ ด้านสุขภาพดี ด้านเรียนดี ด้านเศรษฐกิจดี ด้านโครงสร้างและเดินทางดีและด้านบริหารจัดการดี การจัดแสดงบูธด้านวิชาการ ได้แก่ บูธให้คำแนะนำ เรื่อง การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานเอกชน และการจ้างงาน ตามมาตรา 35 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

บูธให้คำแนะนำ เรื่อง สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 20 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูธให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม บูธให้คำแนะนำ เรื่องกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการคนพิการในการขอรับกายอุปกรณ์ โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ บูธให้คำแนะนำ เรื่องการจัดการศึกษาของเด็กพิการและนวัตกรรมสำหรับการศึกษาเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางกรุงเทพมหานคร บูธให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่เขตเรื่องการทำงานกับกลุ่มคนพิการ ประเภท 5 ประเภท 6 และประเภท 7 โดย บริษัท สเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จุดลงทะเบียน LINE OFFICIAL ACCOUNT “BANGKOK FOR ALL” กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image