กทม.เบรกไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนเด็ก ม.ต้น อัพสกิล ‘วัยรุ่นเจริญพันธุ์’ ควบคู่ดูแลใจ

กทม.สกัดไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนให้เด็ก ป.1-3 พร้อมอัพสกิล ‘วัยเจริญพันธุ์’ ควบคู่ดูแลสุขภาพใจ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้แจ้งผลการหารือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประเด็นโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัขและสัตว์เลี้ยงเพื่อควบคุมและป้องกันโรค และการจัดหารถจักรยานยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (Motorlance) และรถพยาบาลอเนกประสงค์ (Combulance) ว่าสามารถขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้หรือไม่ ซึ่ง สปสช.ได้ตอบมาว่าให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็น รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่และงบประมาณในการดำเนินการด้านนี้ประกอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ ซึ่งที่ประชุมจะได้ทำหนังสือหารือไปยัง สปสช.อีกครั้งถึงความชัดเจนว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการ รวมถึงเป็นมาตรฐานสำหรับโครงการต่อไป นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานรวบรวมรายการที่สามารถทำได้และทำไม่ได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่ต้องการขอสนับสนุนงบประมาณในอนาคต

Advertisement

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรได้ขอสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยจะมีการเช่าหุ่นสาธิตประกอบการสอนทำ CPR การจัดฝึกอบรมและการจัดซื้อกระเป๋าพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการกู้ชีพฉุกเฉิน สามารถลดความเสี่ยงต่อชีวิต กลุ่มเป้าหมาย 15,000 คน ในพื้นที่ 10 เขต ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าหรือซื้อหุ่นเพื่อฝึกอบรม ความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย การเบิกจ่ายค่าอาหาร และสถานที่อบรม เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับเรื่องที่ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย ‘โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่’ สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของสำนักอนามัย ดำเนินการระหว่างเดือน มี.ค.-ก.ย.67 จำนวน 83,360 โดส ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สปสช.

‘โครงการสูงวัยทันสมัย โลกปัจจุบัน (ระยะที่2)’ โดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ 30 ชมรม ใน 6 เขต เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายมีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัย เหมาะสมกับโรคที่เจ็บป่วย และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยที่ประชุมขอให้เผยแพร่ผลลัพธ์ของโครงการ โดยจัดทำเป็นคลิปสั้นๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้โครงการอื่นและให้มีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นให้ครอบคลุม

‘โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการส่งเสริมสุขลักษณะด้านอนามัยเจริญพันธุ์’ สำหรับนักเรียนสังกัด กทม. ระยะที่ 2 โดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต และสุขลักษณะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ด้วยชุดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาสุขภาวะด้านอนามัยเจริญพันธุ์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะชีวิตและสุขลักษณะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายนักเรียน 3,062 คน ในโรงเรียน 20 แห่ง เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย.67-ม.ค.68 ที่ประชุมเสนอว่าขอให้หน่วยงานผู้ดำเนินการพิจารณาใช้สื่อประเภทดิจิทัลควบคู่กันเพื่อให้นักเรียนชั้นอื่นได้รับการอบรมพร้อมๆ กันไปด้วย และให้มีการวัดผลความรู้ความเข้าใจทั้งก่อนอบรมและหลังอบรม พร้อมดูแลเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆ ด้วย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image