‘ราชกิจจาฯ’ ออกประกาศเก็บค่าน้ำฯ

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง
กำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. 2561 มีใจความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518
และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา
จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่
10.051 ในท้องที่ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 2 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา
ของแม่น้ำแม่กลอง จากกิโลเมตรที่ 10.051 ในท้องที่ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ถึงกิโลเมตรที่ 11.908 ในท้องที่ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวเขต
แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ให้ไว้ ณ วันที่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


บทความก่อนหน้านี้กรมอุทยานฯ โต้ส.ส.ปชป.ปัดเด้ง หน.ทะเลน้อย แจงเกรดดีขึ้น เจ้าตัวโพสต์ ยินดีได้กลับบ้านเกิด
บทความถัดไปองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ออกแถลงการณ์ ทีมสังเกตการณ์ดาวเทียม THEOS- 2 ลาออก หลังไม่ได้รับความร่วมมือ