‘คนร.’รับทราบข้อเสนอการควบรวมกิจการ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2561 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงามตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่องของการโอนทรัพย์สินจาก ทีโอที และ กสท โทรคมนาคมไปยังบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคมด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร โดยการรวมกิจการ (Consolidation) ของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคมเป็นองค์กรเดียว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม แล้ว คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ขัดข้องในหลักการจึงเห็นควรรับทราบการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากการรวมกิจการดังกล่าว ยังคงประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนการรวมกิจการ เช่น การพิจารณาสิทธิในคลื่นความถี่ที่ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคมถือครองอยู่ การพิจารณาสถานะของข้อพิพาทระหว่าง ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม และผู้ประกอบการเอกชนภายหลังการรวมกิจการ การพิจารณาหุ้นบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ถือครอง การพิจารณาจัดการบริษัทในเครือภายหลังการรวมกิจการ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ เป็นต้น โดย ที่ประชุม คนร. ได้ให้นโยบาย มีสาระสำคัญประกอบด้วย

1.ให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ภายใต้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับการเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม

2.ให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ร่วมกันจัดทำรายละเอียดในการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม โดยอาจหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการได้ และให้รายงานความคืบหน้าให้คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม พิจารณา

3.รับทราบกรอบระยะเวลาการดำเนินการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯเสนอ และให้คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการพิจารณารายละเอียดในการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว

4.ให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน และให้กระทรวงดิจิทัลฯ กำกับการดำเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

5.มอบหมายให้ กระทรวงดีอี ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม จัดทำรายละเอียดการรวมกิจการข้างต้นให้ครบถ้วน และนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“ศูนย์วิจัยกสิกรฯ”สรุปภาพรวมตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ หลังดัชนีฯพุ่งรับกฎหมายเลือกตั้ง
บทความถัดไป‘ดีป้า’ จับมือ 12ประเทศ 500หน่วยงาน จัดงาน ‘ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018’ พลิกโฉมประเทศสู่ยุค 4.0