‘เกษตรฯ’เร่งยกระดับประมงไทย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมประมงได้มีการพัฒนาการประมงไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในทุกสาขาการประมง และยังได้ปรับเปลี่ยนจากการประมงที่ต้องพึ่งพิงการจับจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว มาเป็นการเพาะเลี้ยง และอุตสาหกรรมการประมงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาท จนประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำในลำดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้กรมประมงยังประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน การปรับปรุงกฎหมายภายใต้ พ.ร.ก.การประมง 2558 การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำอย่างมีมาตรฐาน การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย การศึกษางานวิจัยงานวิชาการต่างๆ การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ การให้เกษตรกรชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคการประมงไทยในนโยบายสำคัญ การปรับโครงสร้างภาคการตลาดนำการผลิต การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนภาคการประมงให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นต้น

นายกฤษฎา กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมประมงยังได้มีการพัฒนาการประมงของไทยที่สำคัญทั้ง 4 ด้านอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกร โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น เพื่อมาช่วยเสริมการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาทางการผลิต รวมถึงการผลักดันการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer สามารถจัดการดูแลและแก้ปัญหาการผลิตและผลผลิตได้อย่างเหมาะสม 2.ด้านการพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงในตลาดโลก รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าประมงให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยทั้งระบบ อันจะนำไปสู่การขยายตลาดใหม่ 3.ด้านการบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย ฟื้นฟูสัตว์น้ำและแหล่งที่อยู่อาศัยให้เกิดความสมดุลกับการนำมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันการทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายและแผนระดับชาติ (NPOA) และ 4.ด้านการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการในภาคการประมงให้ประสบความสำเร็จ โดยจะมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในหน้าที่ที่รับผิดชอบ พัฒนาระบบงานสารสนเทศไปสู่ Big data เพื่อเป็นคลังข้อมูลในการวางแนวทางการตัดสินใจในข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง การมุ่งเน้นให้มีการสร้างงานวิจัยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าสินค้าประมง

นายกฤษฎา กล่าวว่า ในส่วนของกรมประมง ได้มีการส่งเสริมอาชีพประมงให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีพื้นที่ 2 จุด คือ จ.พิษณุโลก และลุ่มเจ้าพระยา มีจำนวนพื้นที่ล้านกว่าไร่ ซึ่งเมื่อมีการปล่อยน้ำเข้าทุ่งแล้วนั้น ทางประมงจังหวัดได้นำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อย ทำให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมคือการจับปลา นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้องค์การสะพานปลาเข้าไปดูแลและรับซื้อปลาด้วย อีกทั้งยังมอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดหาตลาดรองรับให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าได้ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม’ พฤหัสย้ายเข้าราศีพิจิก 3 ราศีที่โสดจะได้คู่!
บทความถัดไป‘เฉลิมชัย’ ยันปชป.เปิดกว้างชิงหน. ชี้การเมืองจบหลังนับคะแนน เย้ยฝั่งตะวันตกคนไหลเข้า