ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ ‘ซีเอ็มเอ็มไอ’ ในอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ประกาศความสำเร็จผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยครองแชมป์ประเทศที่ได้รับรองซีเอ็มเอ็มไอ มากสุดในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดงานมอบโล่แสดงความยินดีแก่ 16 บริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซีเอ็มเอ็มไอ จาก โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ซีเอ็มเอ็มไอ ประจำปี 2559 ที่ ดีป้า ร่วมกับ สวทช. ดำเนินการขึ้น เพื่อเสริมแกร่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีระบบมาตรฐานและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเป็นที่ยอมรับและเติบใหญ่ในตลาดระดับสากล

นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ไอทีเอพี) ได้ร่วมดำเนินการในโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และขอการรับรองมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ทั้ง CMMI for development และ CMMI for servicesในระดับที่ 2 และ 3 เพื่อยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตลอดจนการบริการด้านซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพที่จะเติบโตและขยายกิจการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างบุคลากรของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาและบริการซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์จำนวน 16 ราย ที่ได้ผ่านกระบวนการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย ที่ครองแชมป์ประเทศที่ได้รับรองซีเอ็มเอ็มไอมากสุดในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย ที่พร้อมในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริการของบริษัท เพื่อให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง  และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดซอฟต์แวร์ระดับสากลมากขึ้นต่อไป

นางฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ไอทีเอพี) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มโครงการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SPI@ease) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งโครงการฯ ได้มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่สามารถพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ หรือ Capability Maturity Model Integrationและผ่านการประเมินในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศได้ทัน เสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทในประเทศคู่ค้าหลายแห่งกำหนดว่าบริษัทที่จะเข้าร่วมประมูลงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้จะต้องมีมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานนั้นคือ ซีเอ็มเอ็มไอ โดยมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยทำงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่การยอมรับในระดับสากลอีกทางหนึ่งด้วย

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สำหรับงานแสดงความยินดีแก่บริษัทผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI จำนวน 16 บริษัทในวันนี้เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงของบริษัททุกรายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในปี 2559 โดยที่ผ่านมาโครงการฯ สามารถผลักดันให้บริษัทซอฟต์แวร์ไทยได้รับการรับรองมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ โดยยังคงครองอันดับ 1 ในอาเซียนความสำเร็จของบริษัทซอฟต์แวร์ไทยดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินงานของโครงการที่ สวทช. และดีป้าดำเนินการขึ้น ด้วยเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ยกระดับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพด้วยการทำงานที่มีกระบวนการตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ อันเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ลดความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากร โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถเปลี่ยนถ่ายงานภายในทีมงานได้ง่าย ทำให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon