กรมบัญชีกลางแจงเบิกค่าเทอมบุตรขรก.ยังจ่ายอัตราเดิมอนุบาลสูงสุด 13,600 บาท ปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเทอม

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และมีการส่งต่อข้อความทางแชตไลน์ ดังนี้ “บังคับใช้วันนี้แล้ว 13/6/62 เป็นต้นไป เบิกได้ตามที่เสียค่าเล่าเรียนจริง ถ้าค่าเล่าเรียนลูกเทอมละ 3 หมื่นก็เบิกได้ 3 หมื่นครับ เบิกได้จนลูกจบ ป.ตรี ข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วก็ยังเบิกค่าเล่าเรียนลูกได้เต็มจำนวน”

นางญาณีกล่าวว่า ทั้งนี้กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการเพื่อให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันเท่านั้น และไม่มีการปรับอัตราการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแต่อย่างใด ยังคงใช้อัตราการเบิกตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ตามเดิม เช่น ระดับอนุบาลสถานศึกษาของราชการเบิกได้ 5,800 บาทต่อปีการศึกษา สถานศึกษาเอกชนแยกเป็นสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนเบิกได้ 4,800 บาทต่อปีการศึกษา ถ้าเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเบิกได้ 13,600 บาทต่อปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาของราชการเบิกได้ 4,000 บาทต่อปีการศึกษา สถานศึกษาเอกชนแยกเป็นสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนเบิกได้ 4,200 บาทต่อปีการศึกษา ถ้าเป็นสถานศึกษาที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเบิกได้ 13,200 บาทต่อปีการศึกษา

นางญาณีกล่าวว่า ส่วน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษารัฐบาล 4,800 บาทต่อปีการศึกษา สถานศึกษาเอกชนที่รับเงินอุดหนุน 3,300 บาทต่อปีการศึกษา สถานศึกษาเอกชนไม่ได้รับเงินอุดหนุน 15,800 บาทต่อปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สถานศึกษารัฐบาล 4,800 บาทต่อปีการศึกษา สถานศึกษาเอกชรับเงินอุดหนุน 3,200 บาทต่อปีการศึกษา ส่วนสถานศึกษาเอกชนไม่ได้รับเงินอุดหนุน 16,200 บาทต่อปีการศึกษา ส่วนปริญญาตรี สถานศึกษารัฐบาล 25,000 บาทต่อปีการศึกษา

นางญาณีกล่าวว่า สำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 – 30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย

บทความก่อนหน้านี้“ประวิตร” จี้ เร่งตรวจสอบ เชื่อมีคนอยู่เบื้องหลังพานไหว้ครูล้อการเมือง เด็กคิดแบบนั้นไม่ได้
บทความถัดไป‘โค้ชโต่ย-โชคทวี’ ยกทีมงานยืดออกลาออกรับผิดชอบผลงาน ‘ช้างศึก’ ล้มเหลว!