สวนดุสิตโพลชี้ประชาชนห่วงปัญหาเศรษฐกิจที่สุด อยากให้ รบ.ประยุทธ์ 2 แก้ไขด่วน

วันที่ 14 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,188 คน โดยจัดทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ “ปัญหา” ที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ “ครม.ประยุทธ์ 2”

ปรากฏว่าปัญหาที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลรีบเข้ามาแก้ไขมากที่สุด คือปัญหาด้านเศรษฐกิจ การควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน/ค่าแรง มาเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็น 63.99% ของผู้ตอบแบบสอบถาม อีก 43.26% ต้องการให้แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 34.20% ต้องการให้ผลักดันโครงการขนาดใหญ่ 20.47% ขอให้ชะลอการขึ้นภาษี/ค่าธรรมเนียม และ 18.39% อยากให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ

สำหรับ “ปัญหาสังคม” มาเป็นอันดับสอง มีผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็น 61.45% ของผลสำรวจทั้งหมด อยากให้ปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรม อีก 57.11% อยากเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 22.69% ขจัดความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียม 21.90% ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี และ 19.26% แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

และสุดท้ายคือปัญหาการเมือง มีผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็น 56.32% โดยอยากเห็นการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุด ตามด้วย 33.91% อยากให้เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 25.86% ปฏิรูปการเมือง เป็นประชาธิปไตย 17.14% ตั้งใจทำงาน มีผลงานเป็นรูปธรรม และ 14.37% ไม่แทรกแซงการทำงาน ไม่เผด็จการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon