บีทีเอสกรุ๊ปฯ คว้าคะแนนซีจีในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562  (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 677บริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาระดับธรรมาภิบาล (CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ“ดีเลิศ” (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนให้เห็นว่า บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท โครงการCGR ประจำปี 2562 เป็นการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทย(บจ.)จำนวน 677 บริษัท ซึ่งบริษัทที่เข้าสำรวจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงสุดในรอบ 19 ปี และพบว่า บจ. ไทยมีแนวโน้มให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับบทบาทและภาวะผู้นําของคณะกรรมการ ในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ประจัญบาน’ โชว์ฟอร์มดุไล่ชก ‘ยอดขุนทัพ’ ศึกมวยไทย เวทีราชดำเนิน
บทความถัดไปขนาด”ใบรับรองแพทย์”ก็ยังมีคนทำปลอม ออกขาย!!!