ประกาศรายชื่อเเล้ว “ต้นกล้าตุลาการ 10 “บ่มเพาะเยาวชนสู่อาชีพนักกฎหมาย คู่คุณธรรม

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมในฐานะ ประธานคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 10 ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 10ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.63 เพื่อให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อของตนเองนั้นสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจสอบตามที่มีผู้สมัครร้องขอปรากฏว่ามีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม” ค่ายต้นกล้าตุลาการ “รุ่นที่ 10 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 957คน บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม” ค่ายต้นกล้าตุลาการ “รุ่นที่ 10 จำนวน 165คน  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านดำเนินการส่งแบบยืนยันหรือสละสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 28 ก.พ.63ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

สำหรับรายชื่อที่ประกาศเป็นการเรียงตามตัวอักษรไม่ใช่การเรียงตามลำดับคะแนน และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น ซึ่งสถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลซึ่งทางค่ายจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบภายหลัง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 10 จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ทางค่ายจัดเตรียมที่พักและอาหารให้) แต่น้องๆจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับจากค่ายด้วยตนเอง เเละกรณีมีผู้สละสิทธิและทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 120คนคณะกรรมการจะพิจารณาและติดต่อลำดับสำรองโดยตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการต้นกล้าตุลาการจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินงานของศาลยุติธรรมเพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นเกราะปกป้องสิทธิและเสรีภาพให้แก่ตนเอง ในโครงการยังมีการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายอีกด้วย ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนจะได้ใช้เวลาช่วงเข้าค่าย 6 วัน 5 คืน เพื่อเรียนรู้และค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับวิชาชีพนักกฎหมายหรือไม่ ในขณะเดียวกันยังมีการนำวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามของศาลยุติธรรมและสังคมไทย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การทำงานเพื่อสังคม การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มาสอดแทรกในกิจกรรมให้เยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม เนื่องจากเห็นว่าการบ่มเพาะและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ผู้คนในสังคมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ

สามารถคลิกดูรายชื่อและรายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2491739244264996&id=367156686723273

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon