พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ 6 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตร.ชั้นนายพล-แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ 6 นาย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8

และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 นาย ดังนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยะลา สั่งปิด 8 หมู่บ้าน 1 ชุมชน พื้นที่เสี่ยง ห้ามเข้า-ออก หลังโควิด-19 แพร่ระบาด
บทความถัดไป‘มาเลย์’ ดับเพิ่ม 3 ติดเชื้อใหม่ 130 ยอดรวม 2,161 ‘ปิดประเทศ’ วันที่ 10