ผลอีสานโพลระบุ คนพอใจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ กับการรับมือ ‘โควิด’

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “คนอีสานกับการระบาดของไวรัสโควิด 19” พบว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ประเด็นที่คนอีสานพึงพอใจมากที่สุดคือ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่ประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการโดยรวมของรัฐบาล ในส่วนของมาตรการต่างๆ ที่อาจจะมีออกมาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้น คนอีสานส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วย กับมาตรการต่างๆ ดังนี้ ห้ามคนจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าไทย 30 วัน ห้ามจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของผู้คนที่หนาแน่น กระจายหน้ากากอนามัยให้ซื้อได้ได้ง่ายและมีการจำกัดจำนวนซื้อต่อคน ประชาชนทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ สร้างโรงพยาบาลชั่วคราวสำหรับการรับมือผู้ป่วยจำนวนมาก และห้ามประชาชนออกจากบ้าน 14 วัน ในเมืองที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อ ประเด็นและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และมาตรการต่างๆ ที่อาจจะมีออกมาเพื่อรับมือ

สถานการณ์ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,152 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด สรุป ความคิดเห็นของคนอีสานกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 รายละเอียดเป็นดังนี้

1. ท่านรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

Advertisement

1) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของภาครัฐ มีค่าดัชนีความพอใจ 40.4
2) การใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่กังวลว่าจะติดเชื้อไวรัส มีค่าดัชนีความพอใจ 49.9
3) มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่เป็นอยู่ มีค่าดัชนีความพอใจ 24.9
4) ความสะดวกในการหาซื้อหน้ากากอนามัย มีค่าดัชนีความพอใจ 20.5
5) การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มีค่าดัชนีความพอใจ 62.6
6) การทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีค่าดัชนีความพอใจ 24.1
7) การทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีค่าดัชนีความพอใจ 22.4
8) การบริหารจัดการโดยรวมของรัฐบาล มีค่าดัชนีความพอใจ 18.4

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

1) ห้ามคนจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าไทย 30 วัน มีค่าดัชนีความเห็นด้วย 82.5
2) ห้ามจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของผู้คนที่หนาแน่น มีค่าดัชนี 83.5
3) กระจายหน้ากากอนามัยให้ซื้อได้ได้ง่ายและมีการจำกัดจำนวนซื้อต่อคน มีค่าดัชนี 83.4
4) ประชาชนทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ มีค่าดัชนี 84.5
5) สร้างโรงพยาบาลชั่วคราวสำหรับการรับมือผู้ป่วยจำนวนมาก มีค่าดัชนี 80.9
6) ในเมืองที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ห้ามประชาชนออกจากบ้าน 14 วัน มีค่าดัชนี 84.9

หมายเหตุ: ดัชนีความพอใจมีค่าระหว่าง 0 – 100 โดย 0 คือ ไม่พอใจอย่างมาก และ 100 คือ พอใจอย่างมาก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image