ครม.อนุมัติกฎกระทรวงเพิ่มสัดส่วนกองทุนกบข.ลงทุนหลักทรัพย์ในตปท.

ครม.อนุมัติกฎกระทรวงเพิ่มสัดส่วนกองทุนกบข.ลงทุนหลักทรัพย์ในตปท.

วันที่ 15 เมษายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ 30 เป็น ไม่เกินร้อยละ 40 เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศที่มีความหลากหลาย และมีสภาพคล่องสูงกว่าตลาดในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่สมาชิก กบข. อีกทั้งยังอยู่ในกรอบการลงทุนตามมาตรา 70 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ที่กำหนดให้เงินของกองทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสินทรัพย์อื่นได้ไม่เกินร้อยละ 40

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบให้กระทรวงการคลังรับความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปดำเนินการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 1.พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 2.ควรให้มีการกระจายการลงทุนเพื่อลดการกระจุกตัวของการลงทุนหรือฝากเงินในประเทศใดประเทศหนึ่งและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3.พิจารณาถึงความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะเศรษฐกิจโลก และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุน และ 4.ควรกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น กับการรักษาเสถียรภาพของกองทุนให้เป็นแหล่งเงินออมที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับสมาชิก ก่อนส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon