สภากาชาดไทยรุกช่วยหมู่บ้านประกาศปิดป้องกันโควิด พร้อมแนะทำสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สภากาชาดไทยขยายความช่วยเหลือประชาชนไปยังหมู่บ้านประกาศปิดเพื่อป้องกันโควิด พร้อมแนะนำให้ทำสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียงลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน  สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้แจ้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดว่า
ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดสนับสนุนชุดยังชีพธารน้ำใจ สภากาชาดไทย สำหรับผู้กักตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ขอให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือด้วยชุดยังชีพธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ดังนี้
1. กลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านที่มีการประกาศปิดหมู่บ้าน หรือชุมชนเพื่อป้องกันความเสี่ยง         ในการแพร่ระบาดโรคโควิด-19และมีความยากลำบากในการทำมาหากิน หรือมีฐานะยากจน

2. กลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม และมีฐานะยากจนไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยได้กลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ลูกจ้างใช้แรงงาน กลุ่มคนขับรถรับจ้างสาธารณะ หรือผู้ให้บริการนวดแผนโบราณ เป็นต้น
อนึ่ง  เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนท่ามกลางภาวะวิกฤตจากโรคโควิด-19 จึงขอให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้เชิญชวน รณรงค์ให้ครอบครัวคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัด และครอบครัวสมาชิกยุวกาชาดภายในจังหวัด ได้ริเริ่มเป็นครอบครัวตัวอย่างในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงโดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ไว้ในบริเวณบ้านพักอาศัยตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อใช้รับประทานในครอบครัวและหรือแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ สามารถค้นหาและดูตัวอย่างวิธีการทำสวนครัวดังกล่าวได้จากโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้วตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน และโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นต้น

นอกจากนี้สภากาชาดไทยได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย (surgical mask) จากมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานของหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งเป็น กลุ่มบุคคลที่สัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด นั้น

Advertisement

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จึงขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดประสานงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการได้สำรวจและประมาณการความต้องการใช้หน้ากากอนามัยของหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐ คือ โรงพยาบาลศูนย์/เขต/ประจำจังหวัดและโรงพยาบาลชุมอำเภอ /ศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมไปถึงอาสาสมัครมูลนิธิ องค์กรการกุศล ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือสาธารณภัยต่างๆโดยขอให้ประมาณการจำนวนหน้ากากอนามัยให้คลอบคลุมทุกหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดในแต่ละเดือนและระบุลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ มายังสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายชวลิต ผลศรีทอง หมายเลขโทรศัพท์ 095-9489852

อนึ่งในการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แต่ละจังหวัดนั้น ผู้บริจาคจะดำเนินการขนส่งหน้ากากอนามัยเหล่านั้นไปส่งยังพื้นที่แต่ละจุดโดยตรงด้วยโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image