ครม. อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายหลายกระทรวง ตั้ง ‘เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์’ นั่งเลขาฯ สำนักงานปรมาณูฯ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ครม. อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายหลายกระทรวง ตั้ง ‘เพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์’ นั่งเลขาฯ สำนักงานปรมาณูฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้ง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ครม.เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

2. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

3. นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

4. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

5. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี

6. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง

  1. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน
  2. 8. นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กองปราบเชิญพ่อแม่ “แม่ปุ๊ก”สอบปากคำ ปมเลี้ยงลูก ได้ทารุณกรรมหรือไม่
บทความถัดไปครม. เห็นชอบอัตรากำลังรพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง