ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รายงานหนี้สาธารณะไทยล่าสุด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่หนี้สาธารณะไทยล่าสุด

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และรายการการกู้เงินและค้้าประกันระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้้าประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว

 

รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้้าประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามล้าดับกระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จุรินทร์ ปรับโหมดออนไลน์ เพิ่มช่องทางส่งออก ‘ผลไม้-สินค้าเกษตร’ ช่วงโควิด
บทความถัดไปราชกิจจาฯ ประกาศคลายล็อก ให้เดินทางข้ามจว.ช่วงเคอร์ฟิวได้ แต่ต้องออกก่อน 23.00 น.