10 กิจการ เดินหน้าสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ป้องกัน “โควิด-19”

10 กิจการ เดินหน้าสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ป้องกัน “โควิด-19”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ.ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ 1.ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2.โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ และ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ ให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้บริการ มีมาตรการเบื้องต้นของทุกสถานประกอบการ 3 ด้าน คือ 1.ด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2.ด้านการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3.ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

“การดำเนินงานที่ผ่านมา กรมอนามัยได้มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐาน SHA โดยนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย เช่น การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เช่น กิจการโรงแรมหรือที่พัก ซึ่งมีแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 และสำหรับในส่วนภัตตาคาร ร้านอาหาร มีคำแนะนำสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร คำแนะนำสำหรับผู้สัมผัสอาหารหรือผู้ปฏิบัติงาน และคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคให้ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด” พญ.พรรณพิมล กล่าว

ทั้งนี้ พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า มาตรฐาน SHA ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว ที่สามารถตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ของ ททท. โดยจะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมกับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เพื่อลด ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image