รองอธิบดีพช. เปิด ‘โคก หนอง นา ยะลาสามัคคี จาโปตาแง’ ยึดหลักทฤษฎีใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังบ้านบูเก๊ะจือฆา เปิดกิจกรรม โคก หนอง นา ยะลาสามัคคี จาโปตาแง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ และนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ กว่า 500 คน ร่วมให้การต้อนรับ

รองอธิบดีพช. กล่าวว่า พช.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาชีวิตผ่านการลงมือทำให้ประชาชนเห็น อีกทั้ง เป็นการขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต สามารถขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีให้ดีขึ้น เป็นหมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข” และพัฒนาพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นจุดตัวอย่างเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของคน ในสังคม ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ของชุมชน ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืนของจังหวัดยะลา และเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างทางรอด แก่ประชาชนในการเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการต่างๆ อาทิ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) วิกฤตเศรษฐกิจ อีกทั้งวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วม

การจัดกิจกรรม โคก หนอง นา ยะลาสามัคคี จาโปตาแง ในครั้งนี้ “จาโปตาแง” นั้น มาจากภาษามลายูท้องถิ่น มีความหมาย คือ การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคนในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ได้ร่วมบูรณาการการดำเนินงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้วิถีทฤษฎีใหม่ต้นแบบ แห่งการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” งบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน เป็นเงิน 114,950 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาท) ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของนางสาวกัสมะ อาบูวะ ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต้นแบบ ในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนมีความอยู่เย็น เป็นสุข เป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สุพัฒนพงษ์’ โต้ ไทยไม่ได้แย่ที่สุดในอาเซียน บอกดัชนีชี้วัด ดีเกือบทุกตัว
บทความถัดไปรมว. จุติ ลุยช่วยพ่อแม่มีปัญหาเลี้ยงดูบุตรช่วงเวลาทำงาน เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก “บ้านเพิ่มสุข” จ.พิษณุโลก รับดูแลฟรี!