ศาลให้ปชช.ตรวจสอบคุณสมบัติ 5ผู้สมัครชิงก.ต.คนนอก ก่อนท่านเปาเลือก 2 คน

ศาลให้ปชช.ตรวจสอบคุณสมบัติ 5ผู้สมัครชิงก.ต.คนนอก ก่อนให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือก 2 คน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 30 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงวุฒิ พ.ศ.2561 เพื่อขอให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (สัดส่วนบุคคลภายนอก) ซึ่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) กำหนดให้มี ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน

นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ

โดยบุคคลที่เข้าสมัครรับเลือกจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 โดยผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกนั้นมีจำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายไพรัช วรปาณิ
2. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
5. นายจำนง เฉลิมฉัตร

สำนักงานศาลยุติธรรม จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิของผู้สมัครดังกล่าว ได้มีหนังสือระบุข้อคิดเห็นนั้นส่งถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยส่งไปยังสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือทางแฟกซ์ 02-500-1096 หรือทาง E – mail : ojdc@coj.go.th ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น ได้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย
ทั้งนี้ เมื่ออนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้รับข้อคิดเห็นแล้ว จะรายงานผลการตรวจคุณสมบัติให้คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอน และหากสิ้นเสร็จกระบวนการตรวจสอบแล้วก็จะประกาศบัญชีรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเรียงลำดับตามรายชื่อที่สมัคร ไว้ที่เว็บไซต์สำนัก ก.ต. https://ojc.coj.go.th และเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกซึ่งจะให้ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล ยกเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกโดยวิธีลงคะแนนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง(3) (ที่เเก้ไขใหม่) บัญญัติให้มี ก.ต.(บุคคลภายนอก) จำนวน2 คน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเว้นเเต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา จะเป็นผู้ลงคะเเนนเลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เเละมีคุณสมบัติเเละไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาเป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก เเต่กฎหมายใหม่ให้มีการเลือกจากผู้พิพากษาทั่วประเทศ

โดย ก.ต.นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต.ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กแก้ว’มอบ’รอง ผบ.ทสส.’ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ตรวจจุดมั่นคงและหารือมาตรการป้องกันโควิด-19
บทความถัดไปหนาวจัด เมืองเชียงขวาง สปป.ลาว หิมะตก