กองทุนเอฟทีเอใกล้คลอด พาณิชย์เร่งสรุป ชงต่อ’คลัง’เห็นชอบ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้มอบหน่วยวิจัยศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน FTA และจัดรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กรมจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการขอตั้งกองทุนเอฟทีเอใกล้เสร็จแล้ว ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับเตรียมความพร้อม ปรับตัว และช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอให้กับภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และภาคบริการ ซึ่งความช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เงินจ่ายขาด อาทิ การวิจัยพัฒนา การจัดหาที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมที่สนับสนุนการตลาด และเงินหมุนเวียน อาทิ เงินลงทุนในสิ่งก่อสร้าง และค่าเครื่องมืออุปกรณ์ โดยจะมีหน่วยงานข้อกลางที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ภาควิชาการ หรือธนาคารของรัฐในระดับพื้นที่ เป็นตัวกลางสำหรับประสานงานและเสนอคำขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยบริหารกองทุนเอฟทีเอ

นางอรมน กล่าวว่า ขณะนี้กรมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเรื่องแหล่งเงินทุน เนื่องจากการตั้งกองทุนจำเป็นต้องมีรายได้จากแหล่งอื่นเสริม เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการบริหารและยั่งยืนในการดำเนินงาน นอกเหนือจากเงินทุนประเดิมของรัฐบาลและงบประมาณประจำปี ซึ่งหากได้ข้อสรุป กรมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ก่อนเสนอนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่องการตั้งกองทุนเอฟทีเอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน

สำหรับแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในกองทุน FTA กำลังอยู่ระหว่างการหารือถึงแหล่งที่มา นอกเหนือจากเงินทุนประเดิมของรัฐบาลและงบประมาณประจำปี คาดว่าเงินประเดิมที่เหมาะสมอย่างน้อยต้องมี 1,000 ล้านบาท แต่จะต้องมีรายได้เสริมจากแหล่งอื่น เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการบริหารและยั่งยืนในการดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอให้มีการหักรายได้ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์จัดเก็บและเป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ มาเป็นรายได้ของกองทุน ไม่ใช่ส่งให้เป็นรายได้ของรัฐทั้งหมด และแนวทางนี้ จะไม่เป็นภาระให้กับภาคเอกชน

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบในหลักการ กรมฯ จะนำร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนเอฟทีเอเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาตามกระบวนการตรากฎหมายต่อไป

“แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เป็นเสียงเรียกร้องจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรระหว่างการลงพื้นที่ของกรมฯ เพื่อให้มีกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี อีกทั้งยังเป็นข้อแนะนำจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของรัฐสภา ที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอด้วย” นางอรมน กล่าว

สำหรับเรื่องแนวทางการจัดตั้งกองทุน FTA นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอ) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และมอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหารือกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางการจัดตั้งกองทุน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon