วิษณุ ควง นิพนธ์ ติดตามงานกลุ่มจว.ใต้ฝั่งอ่าวไทย สั่งเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา

วิษณุ ควง นิพนธ์ ติดตามงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สั่งเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรอง คู่ส่งเสริมเกษตรกรปรับมาปลูกพืชน้ำน้อย พร้อมเร่งรัดฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มีนาคม  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตตรวจราชการที่ 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 การดำเนินการตามหลัก บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การเร่งรัดการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก มาเป็นปลูกพืชน้ำน้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ การดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรของจังหวัด การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ปัญหาอุปสรรคสำคัญเฉพาะพื้นที่ของแต่ละจังหวัด พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และปัญหาเรื่องอื่นๆ ให้รองนายกรัฐมนตรีทราบ

นายนิพนธ์ ได้ขอให้ทุกฝ่ายได้บูระณาการประสานความร่วมมือแก้ปัญหาทะเลสาปสงขลาทั้งเรื่องความตื้นเขิน ความอุดมสมบูรณ์ และการคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฯ

นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังได้มีการนำเสนอปัญหาอุปสรรคสำคัญ และแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นทะเลสาบสงขลา (น้ำเค็มรุกล้ำ , ปัญหาตื้นเขิน) , การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด โดยขอให้ทบทวนการจัดกลุ่มจังหวัดใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เพราะสงขลามีการค้าชายแดนที่สูงสุด และการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon