‘บิ๊กแก้ว’ประชุมคอนเฟอเรนซ์’ผบ.ทสส.อาเซียน’ ครั้งที่ 18

‘บิ๊กแก้ว’ประชุมคอนเฟอเรนซ์’ผบ.ทสส.อาเซียน’ ครั้งที่ 18 ย้ำบทบาทกองทัพอาเซียนด้านมนุษยธรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) เข้าร่วมประชุมผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting (ACDFM-18) 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Teleconference : VTC) โดยมี ผบ.ทสส. และผู้แทนผบ.ทสส.จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมฯ ในครั้งนี้เป็นการหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผบ.ทสส.ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ We Care, We Prepare, We Prosper โดยสาระสำคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสนอความคิดเห็นของผู้แทนแต่ละประเทศถึงสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการรับมือและบทบาทของกองทัพในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย โจรสลัด เป็นต้น

รวมถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ผ่านกลไกอาเซียนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การฝึก การประชุม และการเตรียมพร้อมในทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งภายในและนอกอาเซียน ซึ่งกองทัพบรูไน ในฐานะประธานการประชุมฯ ได้เสนอแนวคิดให้มีการจัดการฝึก ASEAN Military Exercise (AMX) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้ง การร่วมผลักดันเวที ASEAN Military Intelligence Community (AMIC) ที่กองทัพเวียดนามได้เสนอในการประชุมผบ.ทสส. ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ.2563 ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ผบ.ทสส.และผู้แทนกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมเห็นชอบในเอกสารสรุปผลการประชุมผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ 18 (18th ACDFM Joint Statement) ซึ่งรวมถึงแผนงานกิจกรรมความร่วมมือทางทหารอาเซียน ห้วงเวลา 2 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) (2-Year ASEAN Militaries Work Plan (2021 – 2023) อีกด้วย

ในโอกาสนี้ พล.อ.เฉลิมพล ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือและบทบาทของกองทัพอาเซียน รวมถึงความสำเร็จของการปฏิบัติร่วมกันในภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างกันและกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจ (We Care) การเตรียมพร้อม (We Prepare) และอนาคตที่ทุกประเทศจะเจริญรุ่งเรือง (We Prosper) ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ผบ.ทสส.และผู้แทนกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ร่วมเห็นชอบในเอกสารสรุปผลการประชุมผบ.ทสส.อาเซียน ครั้งที่ 18 (18th ACDFM Joint Statement) ซึ่งรวมถึงแผนงานกิจกรรมความร่วมมือทางทหารอาเซียน ห้วงเวลา 2 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) (2-Year ASEAN Militaries Work Plan (2021 – 2023) อีกด้วย
ภายหลังจากการประชุมฯ กองทัพบรูไนได้ส่งมอบหน้าที่ประธานการประชุมฯ ครั้งต่อไป้ ให้แก่ กองทัพกัมพูชา ซึ่งจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2565

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon