‘ผู้ว่าฯจ.สระแก้ว’ จัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) บ้านคลองหมากนัด ม.11 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางวริษฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ หัวหน้าคณะทำงานจิตอาสา 904 วปร.จังหวัดสระแก้ว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านแก้ง นางสาวยุพเรส เที่ยงธรรม กำนันตำบลบ้านแก้ง นางวรรณา ด่านสาคร ผู้ใหญ่บ้านคลองหมากนัด ผู้ปกครองท้องที่ ตลอดจนเครือข่ายองค์กร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่เป้าหมาย 8 อำเภอ จำนวน 21 ครัวเรือน/แปลง ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระแก้ว 3 ครัวเรือน/แปลง อำเภอวัฒนานคร 3 ครัวเรือน/แปลง อำเภออรัญประเทศ 4 ครัวเรือน/แปลง อำเภอเขาฉกรรจ์ 2 ครัวเรือน/แปลง อำเภอวังน้ำเย็น 2 ครัวเรือน/แปลง อำเภอวังสมบูรณ์ 2 ครัวเรือน/แปลง อำเภอคลองหาด 2 ครัวเรือน/แปลง และอำเภอตาพระยา 3 ครัวเรือน/แปลง กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงาน “ทำแบบคนจน” เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้ง สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

โดยวันนี้ถือเป็นจุดคิกออฟจุดแรก จุดเริ่มต้น ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี และจะดำเนินการต่อเนื่องในแปลงอื่นๆ ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2564)
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรม kick off ระดับจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดสระแก้วกำหนดจัดกิจกรรมคิกออฟระดับจังหวัด ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
2.กิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง” จำนวน 10 ต้น บริเวณโคกเลข 9
3.กิจกรรม “จิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา” จำนวน 5,000 ตัว
4.กิจกรรม “จิตอาสาปลูกแฝกและห่มดิน”

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการ Social Distancing
1.ดำเนินการตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัด
2.ดำเนินการตามแนวทางการเอามื้อสามัคคีปลอดภัยจาก COVID – 19 ภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สธ. ถกร่วม 6 บริษัทนำเข้า แจ้งความต้องการวัคซีนสู้เชื้อกลายพันธุ์ ปีหน้า 120 ล้านโดส
บทความถัดไปชัยวุฒิ ฮึ่มดารา หยุดโจมตีใส่ร้ายรัฐบาล ย้อนถาม ‘วัคซีนไม่ดีเป็นความผิดของรบ.จริงหรือไม่?’