จ.เชียงใหม่ ชวนปชช. เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา-พัฒนาคลองแม่ข่า สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ประจำสัปดาห์ต่อสื่อมวลชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง

นายศักดิ์ชัย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายในการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและมอบนโยบายในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “คลองแม่ข่า” ถือเป็นลำน้ำสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดระยะทาง 31 กิโลเมตร ตามแผนงานที่กำหนด 4 แผนงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำต้นทุน การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ด้วยการควบคุมการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่บ้านเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน้ำเสียจากขยะที่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง และทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามและเป็นระเบียบ

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” ซึ่งในขณะนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแม่ข่าให้มีความสวยงาม และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพดีขึ้น นอกจากนี้ จากผลการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียคลองแม่ข่าทั้งระบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าคลองแม่ข่ามีน้ำเน่าเสียและสีดำขุ่นส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “น้ำดีไล่น้ำเสีย”  ด้วยการทำให้เจือจาง (Dilution) โดยการใช้น้ำที่มีคุณภาพดีจากแหล่งน้ำต้นทุนให้ไหลลงสู่คลองแม่ข่าเพื่อช่วยผลักดันน้ำเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้ำเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง พร้อมทั้งร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) นำน้ำเสียไปบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


ในด้านการจัดการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อยู่ริมคลองแม่ข่า นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาจังหวัดเชียงใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคลองทุกมิติ สำรวจแนวเขตที่ดินตามกฎหมาย และจัดเวทีสาธารณะ 2) การสำรวจข้อมูล ด้วยการจัดตั้งทีมสำรวจข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคประชาสังคม โดยจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทั้งจำนวนครัวเรือน จำนวนชุมชน ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย และข้อเสนอจากภาคประชาชน 3) การจัดทำผังและแผนแม่บทการพัฒนา การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และการปรับภูมิทัศน์  4) การผลักดันนโยบาย กฎหมาย และงบประมาณ เช่น การจัดทำข้อตกลงการขออนุญาตใช้ที่ดิน การเช่าที่ดิน การอยู่อาศัย และการทำสัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และ 5) การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว การก่อสร้างบ้านใหม่ในที่ดินใหม่ การปรับปรุงบ้านในที่ดินเดิม และกระบวนการย้ายคนตามความต้องการด้านที่อยู่อาศัย โดยแนวทางฯ ทั้ง 5 ด้านนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกับการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนของชุมชนผ่านการพัฒนากลไกกลุ่ม/ชุมชน การคัดกรองสิทธิ และการพัฒนาระบบกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โอกาสนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ด้านจัดการที่อยู่อาศัย ผ่านเวทีสาธารณะสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคลองทุกมิติที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในย่านช้างม่อย-ท่าแพ และครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในย่านช้างคลาน-ไนท์บาซาร์  ชุมชนย่านกาดก้อม-นันทาราม และชุมชนย่านชุมชนทิพยเนตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่น่าและลำน้ำสาขา ให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image