‘บิ๊กจ๊อด’ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยม ฉก.นย. ย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ

‘บิ๊กจ๊อด’ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยม ฉก.นย. ย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ พร้อมช่วยเหลือปชช.ที่เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ที่ค่ายจุฬาภรณ์ โดยมี พล.ร.ท.เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(ผบ.นย.) น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตลอดจนกำลังพลในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

 

ผบ.ทร.ได้ให้โอวาทและทักทายกำลังพล พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือในการพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนของกองทัพเรือในการสร้างความอบอุ่นใจด้วยการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือรวมทั้งภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย ผมขอให้ทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ มีความระมัดระวัง ไม่ประมาท ประสานงานซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง สำหรับการเดินทางมาพบกับท่านทั้งหลายในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเดินทางมาเพื่อพบปะทุกท่านแล้ว ผมยังต้องการรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่น่าไว้วางใจ ผมจึงขอให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ โดยขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น ศรัทธา ระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน และกองทัพเรือตลอดไป ”

Advertisement

จากนั้น ผบ.ทร.ได้เข้ารับการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา การป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และนำพาสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม

ช่วงบ่ายผบ.ทร. ได้เดินทางไปตรวจตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรพื้นฐาน” ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่ง กองทัพเรือ โดย กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของอาคาร สถานที่ สิ่งของอุปกรณ์ ในการจัดการอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน ภาคที่ 4 เพื่อรองรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ โดยผบ.ทร. ได้ตรวจอาคารพักผู้รับการฝึกชาย โรงอาหาร อาคารซักรีด ห้องฝึกอบรม อาคารพักผู้รับการฝึกหญิง สถานี CMS (แก้ไขสถานการณ์ในเหตุการณ์วิกฤติ) และสถานีทดสอบกำลังใจ หอโดด 34 ฟุต

สำหรับ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนางจตุพร ภายหลังร่วมคณะผบ.ทร.ในการตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ที่ค่ายจุฬาภรณ์แล้ว ได้นำคณะสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมการดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 14 ค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ และบุคคลพลเรือนทั่วไปในการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของข้าราชการแทนบิดามารดาที่ต้องไปทำงานและไม่มีผู้ดูแลแทน ที่เหมาะสม และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลต่อไป ต่อจากนั้น นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัวกำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความห่วงใย โดยมี นางธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือได้ให้การสนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพ กำลังพลและครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพของเหล่าแม่บ้านนาวิกโยธินเพื่อหารายได้เสริม รวมถึงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image