สมอ. คว้า 3 รางวัล “เลิศรัฐ” ปี 66 การันตีประสิทธิภาพการทำงาน

สมอ. คว้า 3 รางวัล “เลิศรัฐ” ปี 66 การันตีประสิทธิภาพการทำงาน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้ สมอ. ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ” ถึง 3 รางวัล ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ โดย สมอ. ได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้หลักการ “อุตสาหกรรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี” เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม จนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 1,946 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 238 รางวัล

โดยรางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขารางวัลบริการภาครัฐ และสาขารางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งในปี 2566 นี้ สมอ. ได้รับรางวัลในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ถึง 3 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อทำให้องค์กรเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดย สมอ. ได้พัฒนาองค์กรใน 3 มิติ ได้แก่ 1) การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected) 2) การทำงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 3) การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance) โดย สมอ. ได้พัฒนาขีดสมรรถนะในการดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยการยกระดับการรับรองระบบงานด้านก๊าซเรือนกระจก ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำเมื่อส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทาง และในส่วนของการสร้างนวัตกรรม (Innovation) นั้น สมอ. ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงด้วยการล็อคอินแบบยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single sign on) เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบและร้องเรียนคุณภาพสินค้าด้วยการสแกน QR Code ที่แสดงคู่กับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร้าน มอก. และตลาดแห่งนี้น่าซื้อให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง สมอ. เป็น 1 ใน 33 ของผู้ได้รับรางวัลนี้ จากจำนวนหน่วยงานที่สมัครทั้งสิ้น 194 หน่วยงาน

Advertisement

2.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ง สมอ. มีแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นำไปสู่การกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและประชาชน และมีการจัดทำและขับเคลื่อนแผนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดย สมอ. เป็น 1 ใน 4 ของผู้ได้รับรางวัล จากจำนวนหน่วยงานที่สมัครทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน

3.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานเด่นทางด้านนวัตกรรมและการบริการที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล โดย สมอ.ได้พัฒนานวัตกรรมการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (E-license) ตั้งแต่การยื่นคำขออนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม และการรับใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้เอง รวมทั้งปรับปรุงกฏหมายที่ช่วยลดภาระในการส่งออกของผู้ประกอบการ ซึ่ง สมอ. เป็น 1 ใน 6 ของผู้ได้รับรางวัล จากจำนวนหน่วยงานผู้สมัครทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน

“การที่ สมอ. ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของบุคลากร สมอ. ทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ สมอ. มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กร และยกระดับการให้บริการด้านการมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ภาคธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image