เฮ..!ตารางมรณะไทยใหม่ ประหยัดค่าเบี้ยประกันสูงถึง 35%

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากคาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุของไทยมีมากกว่า 14 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 72 ล้านคนทั้งประเทศ ส่งผลต่อตารางมรณะไทยที่ใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผ่านมา จัดทำขึ้นโดยใช้สถิติการรับประกันภัยตั้งแต่ปี 2547-2551 มีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงตารางมรณะไทยให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ คปภ.จึงได้รวบรวมสถิติการรับประกันชีวิตมาศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงตารางมรณะไทย รวมถึงได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยพร้อมกับประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัท Munich Re ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติ โดยวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตนในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2560 เรื่องให้ใช้ตารางมรณะไทยปี 2560 โดยตารางมรณะใหม่นี้มีผลบังคับใช้สำหรับอัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิตที่ยื่นขอรับความเห็นชอบตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

สำหรับการปรับปรุงตารางมรณะไทยครั้งนี้ทำให้ประชาชนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมถูกลง เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันชีวิต สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างแท้จริงและทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง โดยภาพรวมกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญแบบตลอดชีพ มีอัตราเบี้ยประกันชีวิตลดลงประมาณ 6% แบบสะสมทรัพย์ลดลงประมาณ 1% แบบชั่วระยะเวลาลดลงประมาณ 24% และแบบคุ้มครองสินเชื่อลดลงประมาณ 35% สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม แบบตลอดชีพลดลงประมาณ 9% แบบสะสมทรัพย์ลดลงประมาณ 2% และแบบชั่วระยะเวลาลดลงประมาณ 30% เป็นต้น

“เชื่อมั่นว่าตารางมรณะไทยใหม่นี้สามารถสะท้อนภาวะสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากจะทำให้บริษัทประกันภัยสามารถคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์มากขึ้นแล้ว ยังทำให้ประชาชนสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยได้สูงสุดถึง 35% อีกด้วย” นายสุทธิพลกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image