สถ. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ อปท.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่ง ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ การตีความว่ากิจกรรมหรือโครงการใดถือเป็นประเพณีในท้องถิ่น และความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้แก่ประชาชน กรมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้วยแล้ว

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อให้ อปท. ดำเนินการใช้จ่ายเงินในการจัดงานของ อปท. ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 5 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดงานประเภทต่างๆ ของ อปท. ที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าวได้ ดังนี้

1. งานวันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วันปิยมหาราช และวันอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ หรือวันท้องถิ่นไทย

2. งานประเพณี ซึ่งหมายถึงงานประเพณีชาติ เช่น งานวันลอยกระทง งานวันสงกรานต์ ในกรณีที่เป็นงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ของ อปท. หรืองานประเพณีของท้องถิ่น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ต้องเป็นกิจกรรม หรืองานที่จัดให้มีขึ้นสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมภายในงานที่เกิดประโยชน์สาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในหมู่ชน ต้องไม่มีลักษณะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม และต้องมีสัดส่วนของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีในระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลพอสมควร

3. งานอื่นๆ นอกจากข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งไม่ใช่การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมราชการ หรือการแข่งขันกีฬา เช่น งานที่มีลักษณะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. วันเทศบาล

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่ออีกว่า ในการพิจารณาว่างานประเพณีใดที่จะถือได้ว่าเป็นงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ของ อปท. หรืองานประเพณีของท้องถิ่นนั้น ก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีของ อปท. ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 1 คน และท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาการจัดงานประเพณีของ อปท. ในเขตจังหวัดว่าเรื่องใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานประเพณีของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือหลายท้องถิ่นในเขตจังหวัดก็ได้

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon