คนตามข่าว : จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ลาออกทันที-เซ็งยื่นบัญชีทรัพย์สิน

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบอร์ด สปสช.

ยื่นลาออกจากตำแหน่ง พร้อมกับบอร์ดอีก 3 คน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก ด้านการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

เนื่องจาก ป.ป.ช.ออกประกาศใหม่ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

กำหนดให้ต้องยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จากเดิมที่ไม่ต้องยื่น

เกิด 6 กุมภาพันธ์ 2487 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2514

เส้นทางชีวิตราชการก่อนเกษียณ บรรจุ 3 เมษายน 2515 นายแพทย์โท รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

เติบโตก้าวหน้าในภูมิภาคเรื่อยมา

ปี 2536 โยกเข้าส่วนกลาง เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรม (นายแพทย์ 9) ทำหน้าที่แทน ผอ. กองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18 ตุลาคม 2537 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรม (นายแพทย์ 9) ทำหน้าที่แทนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านสาธารณสุข (พัฒนาบริการ)

1 ตุลาคม 2538 รองอธิบดี กรมการแพทย์ 1 ตุลาคม 2541 รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

1 ตุลาคม 2542 ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับ 10 1 ตุลาคม 2543 ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวง

1 ตุลาคม 2544 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 10

1 ตุลาคม 2545 อธิบดีกรมควบคุมโรค 21 กรกฎาคม 2545 อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เกษียณ 30 กันยายน 2547 ปี 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นบอร์ด สปสช.

ล่าสุดยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากมีประกาศฉบับใหม่ บังคับให้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายใน 90 วัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon