รายงาน : เช็กชื่อพรรคในสารบบกกต.

หมายเหตุ – รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นจัดตั้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกกต.รับรองความเป็นพรรคตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงปี 2562

1.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
จัดตั้ง 11 มิ.ย. 25
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค

2.พรรคประชากรไทย (ปชท.) จัดตั้ง 26 ก.ค. 25
นายสุมิตร สุนทรเวช หัวหน้าพรรค
นายณัฐสรรพพัชญ มหาสารินันทน์ เลขาธิการพรรค

3.พรรคมหาชน (พมช.)
จัดตั้ง 10 ก.พ. 41
นายอภิรัต ศิรินาวิน หัวหน้าพรรค
นายไพศาล เหมือนเงิน เลขาธิการพรรค

4.พรรคกสิกรไทย (กท.)
จัดตั้ง 10 ก.พ. 42
นายจำลอง ดำสิม หัวหน้าพรรค
นายอนุชา ปราโมช เลขาธิการพรรค

5.พรรคเพื่อฟ้าดิน (พฟด.)
จัดตั้ง 5 เม.ย. 43
นางมิ่งหมาย มุ่งมาจน หัวหน้าพรรค
น.ส.หนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม เลขาธิการพรรค

6.พรรคความหวังใหม่ (ควม.) จัดตั้ง 7 พ.ค. 45
นายชิงชัย มงคลธรรม หัวหน้าพรรค
นายจารึก ควรเอี่ยม เลขาธิการพรรค

7.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศ
ไทย (พนท.)
จัดตั้ง 20 มิ.ย. 49
นายโชติ บุญจริง หัวหน้าพรรค
นายวิเชียร ควรเอี่ยม เลขาธิการพรรค

8.พรรคเพื่อไทย (พท.)
จัดตั้ง 20 ก.ย. 50
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค
นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค

9.พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.)
จัดตั้ง 2 ต.ค. 50
นางกมลพร กัลยานิมิตร หัวหน้าพรรค
น.ส.ญดาพร วัฒนาพรมหสุข เลขาธิการพรรค

10.พรรคชาติพัฒนา (ชพน.)
จัดตั้ง 3 ต.ค. 50
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค
นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรค

11.พรรคแทนคุณแผ่นดิน (ทคผ.) จัดตั้ง 9 พ.ย. 50
นายวิชัย ศิรินคร หัวหน้าพรรค
นายบุญธร อุปนันท์ เลขาธิการพรรค

12.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จัดตั้ง 18 เม.ย. 51
น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค

13.พรรคอนาคตไทย (อท.)
จัดตั้ง 25 เม.ย. 51
นายวีระพล เหมรัตนากร หัวหน้าพรรค
นายพรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ เลขาธิการพรรค

14.พรรคธรรมาภิบาลสังคม (ธภส.) จัดตั้ง 29 ส.ค. 51
นายปราโมช ถาวร หัวหน้าพรรค
นายชาญชัย ตั้งชู เลขาธิการพรรค

15.พรรคมาตุภูมิ (มภ.)
จัดตั้ง 3 พ.ย. 51
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน หัวหน้าพรรค

นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา เลขาธิการพรรค

16.พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
จัดตั้ง 5 พ.ย. 51
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค

17.พรรคประชาธรรม (พปธ.)
จัดตั้ง 16 เม.ย. 52
นายชานนท์ เจะหะมะ หัวหน้าพรรค
นายอุสมาน ดาโอธ เลขาธิการพรรค

18.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.)
จัดตั้ง 25 มิ.ย. 52
นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรค
นายสุคม ศรีนวล เลขาธิการพรรค

19.พรรคไทยรักษาชาติ ทษช.
จัดตั้ง 27 ก.ค. 52
ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค
นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค

20.พรรคพลังคนกีฬา (พ.ก.)
จัดตั้ง 28 ต.ค. 52
นายวิรุณ เกิดชูสกุล หัวหน้าพรรค
นายภูธน เพชรพิฆาฎ เลขาธิการพรรค

21.พรรคเสรีนิยม (ส.ร.น.)
จัดตั้ง 8 ม.ค. 53
นายพุทธชาติ ช่วยรวม หัวหน้าพรรค
นายพุฒิพงศ์ พุ่มไสล เลขาธิการพรรค

22.พรรครักประเทศไทย (ร.ป.ท.)
จัดตั้ง 18 ก.พ. 53
นายสุรพนธ์ เวชกร รองหัวหน้าทำหน้าที่แทน

23.พรรคประชาสามัคคี (ปส.)
จัดตั้ง 8 มี.ค. 53
น.ส.ศัญญา เจริญสุข โฆษกทำหน้าที่แทน
นายภาสกร ดมหอม เลขาธิการพรรค

24.พรรคไทยมหารัฐพัฒนา (ท.ม.ร.พ.)
จัดตั้ง 6 ก.ค. 53
นายเชือก โชติช่วย หัวหน้าพรรค

25.พรรคเพื่อธรรม (พธ.)
จัดตั้ง 23 ส.ค. 53
พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา หัวหน้าพรรค
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง เลขาธิการพรรค

26.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.)
จัดตั้ง 21 เม.ย. 54
นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรค
นายจำรัส ไกยสิทธิ์ เลขาธิการพรรค

27.พรรครักสันติ (รส.)
จัดตั้ง 21 เม.ย. 54
พล.ต.ท.ถวิล สุรเชษฐพงษ์ หัวหน้าพรรค

28.พรรคพลังชล (พช.)
จัดตั้ง 4 พ.ค. 54
นายสนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรค
นายพันธุ์ศีกดิ์ เกตุวัตถา เลขาธิการพรรค

29.พรรคสร้างไทย (สท.)
จัดตั้ง 2 มิ.ย. 54
นายประดิฐษ์ วงศ์วิลัย หัวหน้าพรรค
นายประดิษฐ์ ครุฑเหิร เลขาธิการพรรค

30.พรรคยางพาราไทย (ยพท.)
จัดตั้ง 24 มิ.ย. 54
นางวิภาวี มหัทธนะทองขาว รองหัวหน้าทำหน้าที่แทน

31.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.)
จัดตั้ง 28 มิ.ย. 54
นายอารี ตรีทองเพ็ชร รองหัวหน้าทำหน้าที่แทน

นายณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ เลขาธิการพรรค

32.พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.)
จัดตั้ง 20 ก.พ. 55
นายจักรี สุจริตธรรม หัวหน้าพรรค
นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง เลขาธิการพรรค

33.พรรคพลังท้องถิ่นไทย (ทถท.)
จัดตั้ง 30 มี.ค. 55
นายเศกศรรณ์ หอมรักษ์ หัวหน้าพรรค
นางจีรพันธ์ พิมพ์สว่าง เลขาธิการพรรค

34.พรรคพลังเครือข่ายประชาชน (พคป.)
จัดตั้ง 11 ก.ค. 55
น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้าพรรค
นางสุภัสฐิณี ศรีสอาด เลขาธิการพรรค

35.พรรคถิ่นกาขาว (พถกข.)
จัดตั้ง 7 ส.ค. 55
นายชุมชฎาธาร หาญณรงค์ รองหัวหน้ารักษาการแทน
นางอำไพ กาฬพันธ์ เลขาธิการพรรค

36.พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (ทป.)
จัดตั้ง 9 ม.ค. 56
นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรค
นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร เลขาธิการพรรค

37.พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า (ชปก.)
จัดตั้ง 28 มิ.ย. 56
นายวิชิต ดิษฐประสพ หัวหน้าพรรค

38.พรรคเพื่อสันติ (พสต.)
จัดตั้ง 18 ก.ค. 56
นายปราโมทย์ สมะดี หัวหน้าพรรค
นายฮานีฟ หยงสตาร์ เลขาธิการพรรค

39.พรรคพลังประเทศไทย (พล.ปท.)
จัดตั้ง 31 ก.ค. 56
นายดาชัย เอกปฐพี หัวหน้าพรรค

40.พรรคไทยรักธรรม (ท.ธ.)
จัดตั้ง 16 ส.ค. 56
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรค
นายพักรูดิน วายาโยะ เลขาธิการพรรค

41.พรรคเสรีรวมไทย (สร.)
จัดตั้ง 29 ส.ค. 56
น.ส.ธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้า
ทำหน้าที่แทน
นายสุวิทย์ กิตติธรานนท์ เลขาธิการพรรค

42.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.)
จัดตั้ง 4 ก.ย. 56
นายสมศักดิ์ แสงอำนาจ หัวหน้าพรรค
น.ส.สุชาดา โชติพิชิตชัย เลขาธิการพรรค

43.พรรครวมพลังไทย (รพท.)
จัดตั้ง 11 ก.ย. 56
นายอำนาจ สอนทะมาตย์เดชา หัวหน้าพรรค
นายสุรชัย เรืองวิเศษ เลขาธิการพรรค


44.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.)
จัดตั้ง 18 ก.ย. 56
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (ว่าที่) หัวหน้าพรรค
นางอัสนี เชิดชัย (ว่าที่) เลขาธิการพรรค

45.พรรคเพื่ออนาคต (พอ.)
จัดตั้ง 26 ก.ย. 56
นายพลูเดช กรรณิการ์ หัวหน้าพรรค

46.พรรคพลังไทยเครือข่าย (พ.ท.ค.)
จัดตั้ง 3 ต.ค. 56
นายมู่หำหมัดรุสดี โต๊ะราหนี หัวหน้าพรรค
นายมูอีน มุเส็มสะเดา เลขาธิการพรรค

47.พรรคชาติไทยสามัคคี (ช.ท.ส.)
จัดตั้ง 11 ต.ค. 56
นายนพพล คงบันนึก หัวหน้าพรรค
นายกรวิทย์ เกาะกลาง เลขาธิการพรรค

48.พรรคพลังประชาธิปไตย (พป.)
จัดตั้ง 6 พ.ย. 56
นายสุรชาติ เวชกามา หัวหน้าพรรค
นายพิชิต ประกิจนิกรณ์ เลขาธิการ
พรรค

49.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.)
จัดตั้ง 13 พ.ย. 56
นายอนุมิติ ศาสนูปถัมภ์ รองหัวหน้า
ทำหน้าที่แทน
นายสมศักดิ์ มีชัย เลขาธิการพรรค

50.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.)
จัดตั้ง 28 พ.ย. 56
นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ หัวหน้าพรรค
นายสรศักดิ์ ดีสุขใส เลขาธิการพรรค

51.พรรคเมืองไทยของเรา (มขร.)
จัดตั้ง 28 พ.ย. 56
ส.อ.พิษณุ พุธสิม หัวหน้าพรรค
ร.ต.ปวิช พงษ์มณี เลขาธิการพรรค

52.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.)
จัดตั้ง 20 ธ.ค. 56
นางถนอม จงแก้ววิจิตร หัวหน้าพรรค
นายธวัชชัย ขำฟัก เลขาธิการพรรค

53.พรรคเงินเดือนประชาชน (งดช.)
จัดตั้ง 25 ธ.ค. 56
น.ส.กานท์ชญา เทียนแก้ว
เหรัญญิกทำหน้าที่แทน

54.พรรคคนไทย (คท.)
จัดตั้ง 27 ธ.ค. 56
อุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรค
นายฐกฤต ปานขลิบ เลขาธิการพรรค

55.พรรคปฏิรูปไทย (ป.ท.)
จัดตั้ง 25 ก.พ. 57
นายวิเชียร สุขพันธุ์ หัวหน้าพรรค
นายศรายุทธ สุขะวัลลิ เลขาธิการพรรค

56.พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (คทธ)
จัดตั้ง 5 มร.ค. 57
นายธนพร ศรียางกูล หัวหน้าพรรค
น.ส.มณีรัตน์ มิตรประสาท เลขาธิการพรรค

57.พรรครักท้องถิ่นไทย (รถท)
จัดตั้ง 8 เม.ย. 57
นายวิทน โชติเมืองปัก หัวหน้าพรรค
นายสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน เลขาธิการพรรค

58.พรรคพลังเกษตรกรไทย (พกกท.)
จัดตั้ง 21 เม.ย. 57
นายระเด่นคัมภีร์ จันทร์ใจ หัวหน้าพรรค
นายดวงคำ ยศศรีวงศ์ เลขาธิการพรรค

59.พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (รพท.)
จัดตั้ง 1 พ.ค. 57
นายสราวุฒิ สิงหกลางพล รองหัวหน้าทำหน้าที่แทน
น.ส.สมพร ศรีมหาพรหม เลขาธิการพรรค

60.พรรคมหาประชาชน (มป)
จัดตั้ง 6 พ.ค. 57
นางมลฤดี แย้มเกษสุคนธ์ รองหัวหน้าทำหน้าที่แทน
นายวินัย แสงพรศรีอรุณ เลขาธิการพรรค

61.พรรคพลังพลเมือง (พ.พม.)
จัดตั้ง 15 พ.ค. 57
นายปรีดา ลิ้มนนทกุล หัวหน้าพรรค
นายชินพร นิลวัชรมณี เลขาธิการพรรค

62.พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย (พ.พสท.)
จัดตั้ง 16 พ.ค. 57
นายพรชัย อินทร์สุข หัวหน้าพรรค
น.ส.อารีย์ ทวนทัย เลขาธิการพรรค

63.พรรคเอกราชไทย (อรท.)
จัดตั้ง 19 พ.ค. 57
นายกัมปนาท เพิ่มสุข หัวหน้าพรรค
นายสอบอ ขุนเศรษฐี เลขาธิการพรรค

64.พรรคประชาธิปไตย เพื่อประชาชน (ปพป.)
จัดตั้ง 21 พ.ค. 57
นายเศรษฐ์ธนา โสภากันต์ธีร์ หัวหน้าพรรค
นายเอกราช ป้องคำสิงห์ เลขาธิการพรรค

65.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.)
จัดตั้ง 21 ส.ค. 61
นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรค
นายไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ เลขาธิการพรรค

66.พรรคมติประชา (มปช.)
จัดตั้ง 3 ส.ค. 61
นายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย หัวหน้าพรรค
น.ส.อรอุสา เกษรสังข์ เลขาธิการพรรค

67.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.)
จัดตั้ง 10 ส.ค. 61
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรค
นางนันทนา สงฆ์ประชา เลขาธิการพรรค

68.พรรคพลังพลเมืองไทย (พพพ.)
จัดตั้ง 10 ส.ค. 61
นายสมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรค
นายเอกพร รักความสุข เลขาธิการพรรค

69.พรรครวมใจไทย (รจท.)
จัดตั้ง 31 ส.ค. 61
นายนพดล อมรเวช หัวหน้าพรรค
นายคำนึง อิสโร เลขาธิการพรรค

70.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.)
จัดตั้ง 14 ก.ย. 61
นายระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค
นายนิทัศน์ รายยวา เลขาธิการพรรค
71.พรรคประชาชนปฏิรูป (ปชช.)
จัดตั้ง 3 ต.ค. 61
นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรค
นายมโน เมตตานันโท เลาหวณิช เลขาธิการพรรค

72.พรรคอนาคตใหม่ (อนค.)
จัดตั้ง 3 ต.ค. 61
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค

73.พรรคไทยธรรม (ทธม.)
จัดตั้ง 24 ต.ค. 61
นายอโณทัย ดวงดารา หัวหน้าพรรค
นายสมคิด กรุดเพชร เลขาธิการพรรค

74.พรรคเพื่อนไทย (พ.)
จัดตั้ง 24 ต.ค. 61
นายสิระ พิมพ์กลาง หัวหน้าพรรค
นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์ เลขาธิการพรรค

75.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.)
จัดตั้ง 24 ต.ค. 61
นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค
นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค

76.พรรครวมพลังประชาติไทย (รปช.)
จัดตั้ง 26 ต.ค. 61
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค
นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค

77.พรรคสยามพัฒนา (สพน.)
จัดตั้ง 26 ต.ค. 61
นายบุญส่ง เกิดหลำ หัวหน้าพรรค
นายนัธทวัฒน์ โสดานิล เลขาธิการพรรค

78.พรรคเพื่อคนไทย (พคท.)
จัดตั้ง 29 ต.ค. 61
นายวิทยา อินาลา หัวหน้าพรรค
นายณพจน์ศกร ทรัพย์สิทธิ์ เลขาธิการพรรค

79.พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.)
จัดตั้ง 29 ต.ค. 61
นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรค
นายศักดา จิตต์ระเบียบ เลขาธิการพรรค

80.พรรคพลังไทยรักไทย (พ.ท.ร.ท)
จัดตั้ง 30 ต.ค. 61
นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค
นายวินัย ไชยบุตร เลขาธิการพรรค

81.พรรคพลังชาติไทย (พพชท.)
จัดตั้ง 31 ต.ค. 61
พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรค
นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ เลขาธิการพรรค

82.พรรคประชาชาติ (ปช.)
จัดตั้ง 31 ต.ค. 61
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค

83.พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.)
จัดตั้ง 2 พ.ย. 61
นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรค
นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรค

84.พรรคคลองไทย (คล.ท.)
จัดตั้ง 2 พ.ย. 61
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรค
นายสุทิน ช่วยธานี เลขาธิการพรรค

85.พรรคประชาธรรมไทย (ปธท.)
จัดตั้ง 2 พ.ย. 61
นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล หัวหน้าพรรค
พล.อ.อ.คะเชนทร์ วิเศษรจนา เลขาธิการพรรค

86.พรรคประชานิยม (ปย.)
จัดตั้ง 7 พ.ย.61
พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรค
พล.ต.ต.วรยุทธ อินทรสุวรรณ เลขาธิการพรรค

87.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
จัดตั้ง 7 พ.ย. 61
นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค

88.พรรคไทยรุ่งเรือง (ทรร.)
จัดตั้ง 8 พ.ย. 61
นายฉัตรชัย แนวพญา หัวหน้าพรรค
นายกิตติ พุทธนพ เลขาธิการพรรค

89.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.)
จัดตั้ง 8 พ.ย. 61
นายสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรค
นายภาสกร เงินเจริญกุล เลขาธิการพรรค

บทความก่อนหน้านี้วิเคราะห์ : การเมือง แข่งดุ เลือกตั้ง ส่อเดือด จับตา จุดหักเห
บทความถัดไปอาศรมมิวสิก : วิทยาลัยเทคโนโลยีดนตรี มหาวิทยาลัยนครพนม : โดย สุกรี เจริญสุข