‘บิ๊กตู่’ ยกเกษตรกรไทยทำประโยชน์แก่บ้านเมือง ย้ำรัฐมุ่งช่วยเหลือจริงจัง ขอให้อดทนในอาชีพ

(แฟ้มภาพ)

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2559 ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งว่า เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2559 นี้ ตนขอส่งความระลึกถึงและความปราถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สำคัญเป็นฐานรากในการผลิตอาหารให้ประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เกษตรกรจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจไทยดำเนินไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาระยะสั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีหลักการทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง และได้สนับสนุนเงินทุนหรือปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน การช่วยเหลือและการแก้ปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ การเจาะน้ำบาดาล และเร่งรัดมาตรการใช้ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในประเทศ รวมทั้งการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นเร่งดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งต่างประเทศให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาของประเทศไทยในเวลานี้ ในส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในระยะยาวนั้น รัฐบาลได้ปฏิรูปเพื่อวางรากฐานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางโดยมีบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ มีการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนในชุมชน รวมถึงความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การผลักดันในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสของการแข่งขันด้วยการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเพื่อการผลิตสู่ตลาดและสนับสนุนการจัดการแบบประชารัฐคือ รัฐ เอกชนและประชาชน โดยภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้มาผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพขายได้ในราคาสูง รวมทั้งมีการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดเรื่องการแปรรูปผลผลิต และการสร้างมูลค้าเพิ่ม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ รองรับ อาทิ การให้ความรู้ ลดภาระการเช่าที่ดิน การจ้างงาน การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำตามแผนความต้องการของชุมชน การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่อการเกษตรเท่าที่จำเป็น มีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง และเร่งดำเนินการจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด โดยเร่งส่งเสริมการสร้างฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ เพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงเพื่อที่จะได้มีแหล่งเก็บน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในภาวะฝนทิ้งช่วง ที่สำคัญคือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของประเทศ และการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามที่ภาครัฐได้มีมาตรการในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที หลายอย่างรัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ อีกมากมายในทุกกิจกรรม

“รัฐบาลเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีพื้นฐานด้านการเกษตรที่แข็งแกร่ง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันตามนโยบายประชารัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรมีความเจริญก้าวหน้า และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกตรกรให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจึงขอให้เกษตรกรมีความอดทน เข้มแข็งในการประกอบอาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป” นายกฯกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon