ราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบศาลฎีกา วินิจฉัยคดีสิทธิสมัครเลือกตั้ง-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งส.ส.

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศเรื่อง “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑” โดยมีรายละเอียดว่า ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยที่มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาในคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งต้องใช้ระบบไต่สวนและให้ดำเนินการโดยรวดเร็วและมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องกำหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑” คลิกที่นี่อ่านฉบับเต็ม

บทความก่อนหน้านี้หนีมาเฉียด 20 ปี อีก 9 เดือนคดีหมดอายุ นักสืบปลอมเป็นครูจับยายค้ายา
บทความถัดไป‘โปรกิฟท์’ คว้าตั๋วลุยศึกสะวิง ‘ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์’ พร้อมแบโผ 3 นักกอล์ฟหญิงไทยรับเชิญ