เปิดชื่อผู้สมัครส.ส.เพื่อไทย ชิง 250 เขต ทั่วประเทศ

เปิดชื่อผู้สมัครส.ส.เพื่อไทย ชิง 250 เขต แบ่งเป็นภาคเหนือ 51 เขต ภาคอีสาน 112 เขต ภาคกลาง 55 เขต ภาคใต้ 15 เขต กทม.22 เขต

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรุปผู้สมัคร ส.ส.ทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทย(พท.) รวมทั้งมีการประชุมกรรมการประจำจังหวัดทุกจังหวัด และตัวแทนสาขาพรรค ร่วมประชุมกับกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณารายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 8 ชั่วโมง
ทั้งนี้นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคฯ มีมติส่งผู้สมัครส.ส.ระบบเขต 250 เขต แบ่งเป็นภาคเหนือ 51 เขต อีสาน 112 เขต ภาคกลาง 55 เขต ภาคใต้ 15 เขต และ กทม.รวม 22 เขต และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 รายชื่อ

โดยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ทั้ง 250 เขต พรรคเพื่อไทย(พท.) มีดังนี้
ภาคเหนือ 14 จังหวัด
1.กำแพงเพชร ส่ง 4 เขต เขต 1 นายวีระศักดิ์ สุ่นสา 2.นายอดุลย์รัตน์ แสงประชุม 3.นายจรัญ อิสระบัณฑิตกุล และ 4.นายปรีชา เพ็งภู่
2.เชียงราย ส่ง 7 เขต เขต 1.นายสามารถ แก้วมีชัย 2.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 3.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ 4.นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ 5.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 6.นายอิทธิเดช แก้วหลวง 7.น.ส.ละออง ติยะไพรัช
3.เชียงใหม่ ส่ง 9 เขต 1.น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 2.นายนพคุณ รัฐไผท 3.นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม 4.นายวิทยา ทรงคำ 5.นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย 6.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 7.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 8.นายสุรพล เกียรติไชยากร 9.นายศรีเรศ โกฏคำลือ
4.ตาก ส่ง 1 เขต คือ เขต 3 นายชัยณรงค์ มะเดชะ
5.นครสวรรค์ ส่ง 6 เขต เขต 1.น.ส.บุษญา ตั้งภากรณ์ 2.นายวรภัทร ตั้งภากรณ์ 3.นายสัญชัย วงษ์สุนทร 4.พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ 5.นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ 6.นายอภิสิทธิ์ อินสิทธิ์
6.น่าน ส่ง 3 เขต เขต 1.นางสิรินทร รามสูตร 2.น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว 3.นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
7.พะเยา ส่ง 3 เขต เขต 1 น.ส.อรุณี ชำนาญยา 2.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 3.นายไพโรจน์ ตันบรรจง
8.พิษณุโลก ส่ง 3 เขต คือ เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา เขต 4 นายนิยม ช่างพินิจ เขต 5 นายนคร มาฉิม
9.เพชรบูรณ์ ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 นายสุทัศน์ จันทร์แสงสี เขต 3 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เขต 4 พ.อ.ท.กิตติคุณ นาคะบุตร
10.แม่ฮ่องสอน 1 เขต คือนายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์
11.ลำปาง ส่ง 4 เขต คือ เขต 1 นายกิตติกร โล่สุนทร 2.นายไพโรจน์ โล่สุนทร 3.นายจรัสฤทธิ์ จันทร์สุรินทร์ 4.นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์
12.ลำพูน ส่ง 2 เขต คือ 1.นายสงวน พงษ์มณี 2.นายรังสรรค์ มณีรัตน์
13.สุโขทัย ส่ง 3 เขต คือ1.นายปราศาสตร์ ทองปากน้ำ 2.นายอรุณ สุภาพร 3.นายอารยะ ชุมดวง
14.อุตรดิตถ์ ส่ง 2 เขต คือ 1.นายกนก ลิ้มตระกูล 2.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.กาฬสินธุ์ ส่ง 5 เขต คือ 1.นางบุญรื่น ศรีธเรศ 2.นายวีรวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 3.นายคมเดช ไชยศิวามงคล 4.นายพีระเพชร ศิริกุล 5.นายประเสริฐ บุญเรือง
2.ขอนแก่น ส่ง 10 เขต คือ 1.นายจักริน พัฒน์ดำรงกิจ 2.นางอรอนงค์ สาระผล 3.นายจตุพร เจริญเชื้อ 4.นางมุกดา พงษ์สมบัติ 5.นายภาควัตน์ ศรีสุรพล 6.นายสิงหภณ ดีนาง 7.นายณวัฒน์ เตาะเจริญสุข 8.น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร 9.นายวันนิวัติ สมบูรณ์ 10.นายบัลลังก์ อรรณนพพร
3.ชัยภูมิ ส่ง 6 เขต คือ 1.นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย 2.นายอรรถทวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ 3.นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร 4.นายมานะ โลหะวณิชย์ 5.นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 6.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
4.นครพนม ส่ง 4 เขต คือ 1.นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ 2.นางมนพร ศรีเจริญ 3.นายไพจิต ศรีวรขาน 4.นายชวลิต วิชยสุทธิ์
5.นครราชสีมา ส่ง 14 เขต คือ 1.ร.ต.อ.สุปชัย อินทรักษา 2.นายสุธรรม พรสันเทียะ 3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 4.นายจักกฤช ผามูลสุข 5.นายโกศล ปัทมะ 6.นายสมชาย ภิญโญ 7.นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร 8.นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก 9.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 10.พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ 11.นายสมชาติ เดชดอน 12.นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ 13.นายรชต ด่านกุล 14.นายสุรชาติ ภิญโญ
6.บึงกาฬ ส่ง 2 เขต คือ เขต 1.นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ 2.นายไตรรงค์ ติธรรม
7.บุรีรัมย์ ส่ง 4 เขต คือ เขต 2.นายสุรศักดิ์ นาคดี เขต 3.นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ เขต 4 นายประกิจ พลเดช เขต 6 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
8.มหาสารคาม ส่ง 5 เขต คือ 1.นายกิตติศักดิ์ ธนาสวัสดิ์ 2.นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ 3.นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร 4.นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ 5.นายสุทิน คลังแสง
9.มุกดาหาร ส่ง 2 เขต คือ 1.นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ 2.นายบุญฐิน ประทุมลี
10.ยโสธร ส่ง 3 เขต คือ 1.นายปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ 2.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 3.นายธนกร ไชยกุล
11.ร้อยเอ็ด ส่ง 7 เขต คือ 1.นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา 2.นายฉลาด ขามช่วง 3.นายนิรมิต สุจารี 4.นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ 5.น.ส.จิราภรณ์ สินธุไพร 6.นายกิตติ สมทรัพย์ 7.นายศักดา คงเพชร
12.เลย ส่ง 3 เขต คือ 1.นายเลิศศักดิ์ พัฒนกุลชัย 2.นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ 3.นายสันติภาพ เชื้อบุญมี
13.ศรีสะเกษ ส่ง 8 เขต คือ 1.นายธเนศ เครือรัตน์ 2.นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ 3.นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 4.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 5.นายธีระ ไตรสรณกุล 6.นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ 7.นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ 8.นางผ่องศรี แซ่จึง
14.สกลนคร ส่ง 6 เขต คือ 1.นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย 2.นายนิยม เวชกามา 3.นายพัฒนา สัพโส 4.นางอนุรักษ์ บุญศล 5.น.ส.สกุณา สาระนันท์ 6.นายเกษม อุประ
15.สุรินทร์ ส่ง 7 เขต คือ 1.นายพันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช 2.นายชูชัย มุ่งเจริญพร 3.นายคุณากร ปรีชาชนะภัย 4.นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล 5.นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม 6.นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 7.นายชูศักดิ์ แอกทอง
16.หนองคาย ส่ง 3 เขต คือ 1.นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ 2.น.ส.ชนก จันทาทอง 3.นายเอกธนัช อินทร์รอด
17.หนองบัวลำภู ส่ง 3 เขต คือ 1.นายสยาม หัตถสงเคราะห์ 2.นายไชยา พรหมมา 3.นายรัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
18.อำนาจเจริญ ส่ง 2 เขต คือ 1.นางสมหญิง บัวบุตร 2.นายดนัย มหิทธิพันธ์
19.อุดรธานี ส่ง 8 เขต คือ 1.นายศราวุธ เพชรพนมพร 2.นายอนันต์ ศรีพันธุ์ 3.นายขจิต ชัยนิคม 4.นางอาภรณ์ สาราคำ 5.นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 6.นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ 7.นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 8.นางเทียบจุฑา ขาวขำ
20.อุบลราชธานี ส่ง 10 เขต คือ1.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 2.นายณรงค์ชัย วีระกุล 3. น.ส.กิตธัญญา วาจาดี 4.นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ 5.นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ 6.นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์ 7.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรภัลลภ 8.นายเอกพล ญาวงศ์ 9.นายประภูศักดิ์ จินตะเวช 10.นายสมคิด เชื้อคง

ภาคกลาง 19 จังหวัด
1.ฉะเชิงเทรา ส่ง 2 เขต คือเขต 2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ เขต 3 นายสายัณห์ นิราช
2.ชลบุรี ส่ง 4 เขต คือ เขต 1 นายจำโนทย์ ปล้องอุดม เขต 2 นายสราวุธ วงษ์แสงทอง เขต 3 น.ส.รินทิรา วัฒนวงษ์ภิญโญ เขต 4 นายจิรวุฒิ สิงโตทอง
3.ชัยนาท ส่ง 1 เขต คือ เขต 1นายพรหมมิน สีตะบุตร
4.นครนายก ส่ง 1 เขต คือเขต 1.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
5.นนทบุรี ส่ง 6 เขต คือ เขต 1.นายนิทัศน์ ศรีนนท์ 2.นายนิยม ประสงค์ชัยกุล 3นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ 4.นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร 5.นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ 6.นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ
6.ปทุมธานี ส่ง 6 เขต คือ 1.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 2.นายศุภชัย นพขำ 3.นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว 4.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ 5.น.ส.พิมพิมล ธรรมสาร 6.นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
7.ประจวบคีรีขันธ์ ส่ง 3 เขต คือ1.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 2.นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์ 3.นายสมนึก รุ่งจำกัด
8.ปราจีนบุรี ส่ง 3 เขต คือ 1.นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ 2.นายสมเกียรติ คำดำ 3.นายคมกฤช หงษ์วิไล
9.พระนครศรีอยุธยา ส่ง 4 เขต คือ 1.นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล 2.นายนพ ชีวานันท์ 3.นายวิทยา บุรณศิริ 4.นายจิรทัศ เรืองไกรเดชา
10.ระยอง ส่ง 3 เขต คือ 1.ด.ต.สรศักดิ์ รากแก้ว เขต 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง และเขต 4 นายสุรินทร์ เปาอินทร์
11.ลพบุรี 4 เขต คือ 1.นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล 2.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน 3.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม และ 4.นายสนั่น พรหมสุข
12.สมุทรปราการ ส่ง 7 เขต คือ 1.น.ส.สุทธิรัตน์ ยังตรง 2.นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ 3.นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย 4.นายวรชัย เหมะ 5.นางสลิลทิพย์ สุวัฒน์ 6.น.ส.นฤมล ธารดำรง 7.นางนันทวรรณ ประสพดี
13.สมุทรสาคร ส่ง 1 เขต คือ เขต 3 พล.ต.อ.วิเลข ศรีนิเวศน์
14.สมุทรสงคราม ส่ง 1 เขต คือ นายประกอบ แสงจันทร์
15.สระแก้ว ส่ง 3 เขต คือ 1.นายสนธิเดช เทียนทอง 2.พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น 3.นายสรวงศ์ เทียนทอง
16.สระบุรี 3 เขต คือ 1.นายพรพันธ์ เจริญรัศมี 2.นายอรรถพล วงษ์ประยูร 3.นายองอาจ วงษ์ประยูร
17.สิงห์บุรี 1 เขต คือ นายสุรสาล ผาสุก
18.สุพรรณบุรี ส่ง 1 เขต คือ เขต4. นายสหรัฐ กุลศรี
19.อ่างทอง ส่ง 1 เขต คือ พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์

ภาคใต้ 7 จังหวัด
1.กระบี่ ส่ง 1 เขต คือ เขต 2 นายอัศวโรจน์ เถาว์กลอยกูจิ
2.ชุมพร ส่ง 2 เขต คือ เขต 2 น.ส.รุจินาถ ศรีสุวรรณ เขต 3 นายไตรฤกษ์ มือสันทัด
3.นราธิวาส ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 นายต่วนโซะ มือกะหะมะ เขต 3 นายสุกรี ซูเพียน เขต 4 นายมูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง
4.ปัตตานี ส่ง 2 เขต คือ เขต 1 นายอัสมาน โต๊ะมีนา เขต 3 นายนาเซร์ พงศ์ประเสริฐ
5.พัทลุง ส่ง 1 เขต คือเขต 2 พ.อ.ทวี แก้วกลับ
6.ภูเก็ต ส่ง 1 เขต คือ เขต 2 นายสนธยา หลาวหล้าง

กรุงเทพฯ ส่ง 22 เขต
เขต 1 พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดุสิต (ยกเว้นแขวงนครไชยศรี) ส่ง น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล
เขต 5 ดินแดง ห้วยขวาง ส่งนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
เขต 6 พญาไท ราชเทวี จตุจักร (เฉพาะแขวงจตุจักร จอมพล) ส่งนายประพนธ์ เนตรรังษี
เขต 7 บางซื่อ ดุสิต (เฉพาะแขวง ถ.นครไชยศรี) ส่ง ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์
เขต 8 ลาดพร้าว วังทองหลาง (ยกเว้นแขวงพลับพลา) ส่ง ร.ท.หญิง สุณิสา ธิวากรดำรง
เขต 9 หลักสี่ จตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักร จอมพล) ส่ง นายสุรชาติ เทียนทอง
เขต 10 ดอนเมือง ส่งนายการุณ โหสกุล
เขต 11 สายไหม ส่ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
เขต 12 บางเขน ส่งนายอนุสรณ์ ปั้นทอง
เขต 13 บางกะปิ วังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) ส่ง นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส
เขต 14 บึงกุ่ม คันนายาว ส่ง นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
เขต 15 มีนบุรี คันนายาว (ยกเว้นแขวงรามอินทรา) ส่งนายวิชาญ มีนชัยนันท์
เขต 16 คลองสามวา ส่งนายจิรายุ ห่วงทรัพย์
เขต 17 หนองจอก ส่ง นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
เขต 18 ลาดกระบัง ส่ง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
เขต 19 สะพานสูง ประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน ดอกไม้) ส่ง นายวิตต์ ก้องธรณินทร์
เขต 23 จอมทอง ธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง บุคคโล สำเหร่) ส่ง นายธวัชชัย ทองสิมา
เขต 26 บางบอน หนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม) ส่ง นายวัน อยู่บำรุง
เขต 27 ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงตลิ่งชัน ฉิมพลี) หนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม) ส่ง พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง
เขต 28 บางแค ส่ง นายวัฒนา เมืองสุข
เขต 29 ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงตลิ่งชัน ฉิมพลี) ส่ง นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
เขต 30 บางพลัด บางกอกน้อย ส่ง นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ขโมยเครื่องบิน ขับไปดูคอนเสิร์ต
บทความถัดไปทำไมเมื่อไปพบแพทย์ผิวหนัง มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าชนิดที่ไม่มีฟอง