น.2รายงาน : เปิดชื่อชิงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 4 พรรค

หมายเหตุบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 150 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) 78 คน พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) 24 คน และพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 128 คน โดยพรรค อนค.ขอไม่ใช้คำหน้านามเพื่อความหลากหลายทางสถานะ

พรรคภูมิใจไทย(ภท.)


1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
2.นายชัย ชิดชอบ
3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4.นางนาที รัชกิจประการ
5.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
6.นายทรงศักดิ์ ทองศรี
7.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
8.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี
9.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
10.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์
11.น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา
12.นายศุภชัย ใจสมุทร
13.พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
14.นายมารุต มัสยวาณิช
15.นายสวาป เผ่าประทาน
16.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
17.นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
18.นายมนตรี เพชรขุ้ม
19.นายเพิ่มพูน ทองศรี
20.นายสำเริง แหยงกระโทก
21.นายพีรพร สุวรรณฉวี
22.นายธงชัย ศรีสุขจร
23.นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา
24.นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
25.นายสุชาติ ศรีสังข์
26.นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ
27.นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์
28.นางสุขสมรวย วันทนียกุล
29.นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ
30.น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
31.นายชัย คูสกุลรัตน์
32.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
33.นายสมร ทิพบุญชู
34.นายซารีฟุดดีน สารีมิง
35.นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์
36.นางพรเอื้อ เชื้อแหลม
37.นายสุพัฒน์ มุลเมฆ
38.นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
39.นายมนัส ศรีบงกช
40.นายมานิธ จันทรวราภร
41.นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
42.นายรัตนชัย วิชัย
43.นายกมล รอดคล้าย
44.นายพะโยม ชิณวงศ์
45.นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
46.นางพัฒนา สังขทรัพย์
47.นายเสถียร ผาณิบุศย์
48.นายจักรกฤษณ์ วัชรมาลีกุล
49.นายสุกษม อามระดิษ
50.น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ
51.นายกฤษฎาพัฒน์ การุญญ์
52.นายซ้าย ผลกระโทก
53.นายวณัฐ อรรถกวิน
54.นายละม้าย เสนขวัญแก้ว
55.นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
56.นายชำนาญ มากผล
57.นายธนรัชต์ ส่งเสริมอุดมชัย
58.นายสายัณห์ สิงห์ขรณ์
59.น.ส.ภัทรพร วรปัญญา
60.นายประพงษ์ศักดิ์ วงศ์อนุ
61.นายชาตรี ศรีจันทร์
62.นายประชาชาติ แสนแก้ว
63.นางอิศราภรณ์ บุญหนุน
64.น.ส.นัยน์ญภัค โรจนสกุล
65.นายอับดลเหล๊าะ เต๊ะหละ
66.นายไกรวัลย์ เกษมศิลป์
67.น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์
68.นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์
69.นายจำลอง เงินยวง
70.น.ส.ดัชนี เข็มหนู
71.นายเดชา พวงงาม
72.น.ส.นรารัตน์ บุญเชิด
73.นายนิพนธ์ ดาวแจ้ง
74.นายพัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา
75.นายมานพ สุขเกษม
76.นายวีระ เจริญรอด
77.นายวีระ กล่าสนอง
78.นายนิรันดร์ วายา
79.นายประสิทธิ์ ขันตะชล
80.นายวันประทีป วาระเพียง
81.นายอภิชาต ปานหนะ
82.นายสาทิช บวชสันเทียะ
83.น.ส.กนกวรรณ เบ้าจรรยา
84.นางภรภัทร โชติกะสุภา
85.นายกุศล จุลตามระ
86.นายชาติ จินดาพล
87.น.ส.ฐิติชญา วีระชาลี
88.นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
89.นายเปรมกมล พาชีรัตน์
90.นายพิชิตชัย รัชตามพร
91.นายไพบูลย์ โคนทรงแสน
92.นายยุทธนา รุ่งโรจน์รัตนชัย
93.นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร
94.นายศำรัช โชคแจ่มใส
95.นายสมชาย ทรัพย์พจน์
96.นายสมศักดิ์ ตันตินราศักดิ์
97.นายสมหมาย เอี่ยมสอาด
98.นางอังสนา เกิดบุญส่ง
99.นายอาสา รังสิมาพิสุทธิ์
100.นายขวัญชัย สกุลทอง
101.นายยูสุบ แหละตี
102.นายเดชชาติ ปัทะมะภูวดล
103.นางสุภาวดี งามสมัย
104.นายสุวรรณ์ แพงสอน
105.นายสืบพงษ์ พนมเขต
106.นายสุชาติ บุตรเนียร
107.นายอนุรักษ์ สัพโส
108.นางเจิมขวัญ จันทร์บุตร
109.นางณัฐทินี ทิพย์มนตรี
110.นางนิตยา แก้วเสฐียร
111.นางพัชรี แซ่เจีย
112.นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร
113.ดร.สุรชัย สุริแสง
114.นายเจียร สาราญ
115.นางรัชนี เด่นกาญจนศักดิ์
116.นายธนากร พัฒน์ธนเมธา
117.นายธวัชชัย กองคา
118.นายศรายุทธ ศิริสถิตย์
119.นางมะลิวัลย์ วิชาชัย
120.นายณัชพล พิมสาร
121.นายวศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ
122.นายประภาส ยงคะวิสัย
123.นายกิตติวัฒน์ พงศ์ปฏิมาพรรณ
124.นายคุณปิณ ติรณศักดิ์กุล
125.นายสมนึก แก้วรูปเรา
126.นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา
127.นายอดิศร โศกค้อ
128.นายอารีวัฒน์ นวลปาน
129.นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร
130.นายวรสิทธิ์ พนากิจไพวัลย์
131.นายคำผอง ตรีราษ
132.นายเกรียงศักดิ์ มาติวงศ์
133.นางเนาวรัตน์ ทิพวงศ์
134.นางรัตนา โตนันท์
135.นางสังวัณ นามจำปา
136.นายอรรณพ ตาบุดดา
137.นายอุทิศพงษ์ สรวงสุธาร
138.นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์
139.นายชัชพล บุญธนาพิบูลย์
140.นายวัชรินทร์ ทองคำใส
141.นายจำรัส สุทธิพันธุ์
142.นายสมจิตร สงสาร
143.นายสวงษ์ แก้วศรี
144.นายเอกนรินทร์ ฐิติตระการพงศ์
145.นางอานี ด่วนซารีฟะห์ มูหะหมัด
146.นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์
147.น.ส.มณีวรรณ์ ฐนนท์เดชากิตติ
148.นางรัสรินทร์ โสรี
149.นายสุวัฒน์ เทพอักษรณรงค์
150.นายวีระยุทธ ทองสำแดง

พรรคพลังท้องถิ่นไท(พทท.)


1.นายชัชวาลย์ คงอุดม
2.ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
3.นายนพดล แก้วสุพัฒน์
4.นายชื่นชอบ คงอุดม
5.นายไฉน ก้อนทอง
6.นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
7.นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
8.นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์
9.นายเสน่ห์ ทองศักดิ์
10.นายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล
11.นายคำนิตย์ จำปาทอง
12.นายยอดยิ่ง แสนยากุล
13.นายทวีป จูมั่น
14.นายธนกฤต รุ่งแสนทวี
15.นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์
16.นายสิทธิพงศ์ วงศ์เลิศศักดิ์
17.นายดม พรอินทร์
18.นายองอาจ เพ็งเอี่ยม
19.นายพลากร พิมพะนิตย์
20.นายปิยิน ตลับนาค
21.นางศิริรัตน์ สุขสนาน
22.นายครูทร หนูทอง
23.นายปฏิยุทธ พรหมพันธุ์
24.นายสมชาย แก้วสุทธิ
25.นายภานุวัฒน์ คงมีความดี
26.นายธนิตศักดิ์ สุริยประพัฒน์
27.นายภานุวัชร์ ปานสังข์
28.น.ส.ญัฐดาพร ไชยคำมี
29.นายคำเติม นระศรี
30.นายบันเทิง เครือวงค์
31.พ.ต.อ.ไกรวุฒิ ชวาลเสนีย์
32.นายเริงชาติ ศรีขจรวงศ์
33.ว่าที่ ร.ต.สิริชัย ตุลยสุข
34.นายปริญญา จันทรภักดี
35.นายคำนึง จำปาทอง
36.นายเริงยุทธ เยื้องเจริญ
37.นายณพกร ชาวบล
38.นายสุพัฒน์ โพธิสาร
39.น.ส.อนุสรา โอนแก้ว
40.นายประจักษ์ ปราโมทย์
41.นายเชาว์เมนทร์ นระแสน
42.นายณรงค์ พิศาลสัมพันธ์
43.นายสุชาติ ตาลไธสง
44.นายพินิจ สีหะนันท์
45.น.ส.วชิราภรณ์ พวงจินดา
46.นายรัฐโรจน์ กิตติเลิศฐิติกร
47.นายหภิชัย ออมทรัพย์สกุล
48.น.อ.ณัฐพงศ์ คชเสนี ร.น.
49.นางสมสนิท เร้าสูงเนิน
50.น.ส.อัจฉรียา บูระวงษ์
51.น.ส.นาถวัลย์ ทองมาก
52.นายมงคล เทพเกษตรกุล
53.นายชัยพร ภูผารัตน์
54.ร้อยตรีสมยศ ร่มจำปา
55.นายวรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ
56.นายอนุพงศ์ เขื่อนคำ
57.น.ส.วรรณกร มาอินทร์
58.นายชลิต สังข์ว่อง
59.นางนัทธีรา เสริมศรัณย์
60.นายวรพนธ์ สิทธิพิทักษ์
61.นายภณภัค แก่นซื่อ
62.นายวุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
63.นางณภัชดา บุตรศรี
64.นายอมร เกษชม
65.นางสุชญา วิรัญพัชร
66.นายอัธพล ดุเหว่า
67.น.ส.ภาวิณี พจนา
68.นายสุพจน์ ขุนตาล
69.นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล
70.น.ส.ญาดา โกศิลา
71.น.ส.สุมาลี โพธิ์ทอง
72.นางพงษ์เพชร บุญประถม
73.นายสงคราม บ่อแร่
74.นายอดิศร บริพันธุ์
75.นายพีระ อุทัยศรี
76.นายชัยยง โชติรัตนากูล
77.นางพรทิพย์ ไชยมี
78.นางกรรณิกา วิชชุลตา

พรรคอนาคตใหม่(อนค.)


1.ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
2.ปิยบุตร แสงกนกกุล
3.วรรณวิภา ไม้สน
4.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
5.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
6.พล.ท.พงศกร รอดชมภู
7.พรรณนิการ์ วานิช
8.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
9.ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
10.พิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์
11.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
12.สุรชัย ศรีสารคาม
13.ชำนาญ จันทร์เรือง
14.อภิชาติ ศิริสุนทร
15.ศิริกัญญา ตันสกุล
16.รังสิมันต์ โรม
17.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
18.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
19.วินท์ สุธีรชัย
20.ไกลก้อง ไวทยการ
21.สุเทพ อู่อ้น
22.มูนีเร๊าะห์ ปอแซ
23.ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
24.ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
25.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
26.คารม พลพรกลาง
27.สมชาย ฝั่งชลจิตร
28.วาโย อัศวรุ่งเรือง
29.คำพอง เทพาคำ
30.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
31.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท
32.นิรมาน สุไลมาน
33.นิติพล ผิวเหมาะ
34.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
35.วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
36.วิรัช พันธุมะผล
37.ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
38.วรภพ วิริยะโรจน์
39.กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
40.เบญจา แสงจันทร์
41.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
42.ณัฐวุฒิ บัวประทุม
43.ทวีศักดิ์ ทักษิณ
44.ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
45.สุรวาท ทองบุ
46.องค์การ ชัยบุตร
47.สำลี รักสุทธี
48.เกษมสันต์ มีทิพย์
49.ธีรัจชัย พันธุมาศ
50.สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
51.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
52.จุลพันธ์ โนนศรีชัย
53.มานพ คีรีภูวดล
54.สหัสชัย อนันตเมฆ
55.บุญรวี ยมจินดา
56.เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
57.วัสพงศ์ วิทูรเมธา
58.อิสราวดี ยะอิน
59.สาธิต ปิติวรา
60.สาวิตรี สันติพิริยพร
61.ถิรกร ชัยมงคล
62.ศดิศ ใจเที่ยง
63.ณฐวร ลิมปนางกูร
64.ธีรเดช พิญญพงษ์
65.สุรินทร์ คำสุข
66.ศิริภา ฐิติพงศ์ประภัทร
67.นิพนธ์ วานิชสมบัติ
68.วราวุธ วุฒิ
69.คณิต ธัญญะภูมิ
70.วชิรมนตรี คงวชิรวิทย์
71.วรกร ฤทัยวาณิชกุล
72.พันธสร กฤษฏาธิวุฒิ
73.ดร.สุมล ชิตสกุล
74.ประสงค์ แสงพายัพ
75.คณาสิต พ่วงอำไพ
76.รัชต ไตรมาลัย
77.พีรวัส ลี้วิศิษฏ์พัฒนา
78.สมพร แซ่ลิ่ม
79.คนิสรณ์ จุลวิทยาการ
80.ประทักษ์ พาโคกทม
81.สรศักดิ์ กรีประเสริฐกุล
82.วันชาติ สารใจ
83.กฤษดา พัฒนพงษ์ไพบูลย์
84.ทิพย์วารินทร์ ธนเศรษฐบดี
85.ธนวัฒน์ ปูพบุญ
86.ปรีชา ปัญญาเยาว์
87.กิตธนาณัฏฐ์ จันทราทิพย์
88.ณัทพัช อัคฮาด
89.ยศพนธ์ ปฐมวงศ์ชัย
90.เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู
91.สุพจน์ บังศรี
92.ชัยชนะ ชลิตานนท์
93.วิชช์วินัย สุวรรณประทีป
94.กิตติกร สมจิตต์
95.ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล
96.วชิระ สุนทรา
97.ทัศนัย รัตนะคุ้มพงษ์
98.สุริชัย สดับสาร
99.นิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
100.สุริยา วิชาโคตร
101.สรานนท์ ใยบำรุง
102.ปานทอง สุระพร
103.ณัฏฐภูมิ เอื้ออำนวย
104.ธนธรณ์ ทองหอม
105.ทรงศักดิ์ สวนอักษร
106.เชาวัส วรรณบวร
107.ทวนชัย นิยมชาติ
108.กวี สระกวี
109.สว่าง วรรณสุทธิ์
110.ธรรมนูญ ปานรักษา
111.ณัฐวัฒน์ วุฒิชัยวรานนท์
112.หรินทร์ ยุวรัตนาพร
113.กิตจ์พัศฎ์ เหลือผล
114.ปิญะ ภาอุดมทรัพย์
115.ทินกร พืชคำ
116.ณรงค์ศักดิ์ เนียมสอน
117.พนมเธียร ศิระธนรักษ์
118.เฉลิมพงษ์ เพชรชลคราม
119.นชภัช จาตุรงค์คกุล
120.แพรวไพลิน พรมจารี
121.อภิวิชญ์ รยนตรีกาล
122.สภา พละวารี
123.ภาคภูมิ เรืองขจร
124.ต่อบุญ พิพิธโกศลวงศ์
125.วีระ เวชวิจิตรตระการ
126.ชารีฟ อนันตศาสน์
127.ทศทน อินทะจันทร์
128.รณวิต หล่อเลิศสุนทร

พรรคพลังธรรมใหม่(พธม.)


1.นายระวี มาศฉมาดล
2.นายทศพล แก้วทิมา
3.นายอำนวย เซลามัน
4.นายเขมธนวัฒน์ ชูชาติวงศ์สกุล
5.นายอาทิตย์ เซลามัน
6.นายบำรุง รุ่งเรือง
7.นายสมนึก วิโนทัย
8.นายจันทร์สด อินใจดี
9.นายศุภกร โพธิ์เวชกุล
10.นายสังคม อุ่นสนธิ์
11.นายเศรษฐ์ธวัช ภรณ์เอียดแก้ว
12.นายโชติ ธรรมสันติบวร
13.นายอุทัย สุทธิประภา
14.นายวันชัย พวยไพบูลย์
15.นางจริยา จิรวาณิช
16.นายบุญกอง บริบูรณ์
17.นางอุบล วงศ์จำปา
18.พ.ต.ท.กมล ปักษา
19.นายบุญจร ชมโพธิ์
20.นายนภา วันดี
21.นางธนัฏฐา กุลณาวรรณ
22.นายอายิดคาน ไทยอนันต์
23.นายสมยศ วินัยโกศล
24.นายสุภรณ์ ศรีชูวงศ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon