เช็กที่นี่! ครม.อนุมัติแต่งตั้ง-โยกย้าย หลาย ‘ตำแหน่ง-กระทรวง’

มติครม. 12 ก.พ. แต่งตั้ง-โยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม) โดยที่ประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่งดังนี้

ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายศักด์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน

ครม.มีมติอนุมัติตามที่ศธ. เสนอรับโอน ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 13 คน แทนรองประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายทองลักษณ์ หาญศึก ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายลือชัย ชัยปริญญา นายสุวิชญ โรจนวานิช นางอมรา กลับประทุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนผู้ที่ขอลาออก จำนวน 2 คน ดังนี้ พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการ แทน นายอวยชัย คูหากาญจน์ นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เป็นกรรมการ แทน ศาสตราจารย์นฤมล สอาดโฉม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ดังนี้ นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง นายพงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เสนอแต่งตั้ง ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น (สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การวิจัยด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุข) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ สธ. เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวม 7 คน แทนประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ดังนี้ นายมานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการ
ส่วนกรรมการผู้แทนชุมชน ประกอบด้วย นายชัชวาล เตละวาณิชย์ นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล นายจิโรจน์ ทองเต็ม นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร นายเรวัตชัย พลับประสิทธิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการแต่งตั้ง นายสมคิด กฤษณะวณิช เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้  นางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งนางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้เลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ

บทความก่อนหน้านี้‘โอซากะ’ แยกทางโค้ชคู่ใจ ผู้ปลุกปั้นจนผงาดแชมป์แกรนด์แสลมและมือ 1 โลก
บทความถัดไปเหงาแต่หัวใจไม่กล้ารัก ‘หญิงลี’ ทำใจพระเจ้าอาจให้สมหวังแค่เรื่องงาน