ประกาศ ‘โตโยต้า-อีซูซุ’ รับรองรถรุ่นที่สามารถใช้น้ำมันดีเซล บี 20 ได้ (คลิกดูรุ่น-ปีผลิต)

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  มีรายละเอียดระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมความตามตารางท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์ รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ได้ แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖
นันธิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

บทความก่อนหน้านี้เปิดหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง ดึงเอสเอ็มอีป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน
บทความถัดไปตร.ปูพรมล่าเขยโหดยิงอดีตเมีย-แม่ยาย ตามสัญญาณโทรศัพท์ คาดหนีกบดานชายแดน