ฮือฮา! ป.ป.ช.เผยกฎใหม่ เปิดทรัพย์สินต่อสาธารณะแบบปิด ประกาศแค่ 30 วัน ขึ้นเว็บแค่ 180 วัน

ป.ป.ช.เผยกฎใหม่ เปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะแบบปิด ประกาศแค่ 30 วัน ขึ้นเว็บ 180 ปัด ไม่เผยแพร่ข้อมูล รบ.บิ๊กตู่

จากกรณีที่มีเสียงวิจารณ์ว่าเข้าตรวจสอบเว็ปไซต์ของป.ป.ช.เพื่อดูรายละเอียดบัญชีทรัพย์สินของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัญมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งของรัฐมนตรีคนอื่นในรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีปรากฎอยู่ในเว็ปไซต์ อย่างไรก็ตามพบว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าวปรากฎเว็ปไซต์ของป.ป.ช.มาหลายเดือน และยังไม่มีการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่

โดยนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2561 ที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่12 ต.ค.61 ระบุถึงวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 วรรค1 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป.ป.ช.พ.ศ.2561 ที่กำหนดไว้ในข้อ6 ว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ให้ปิดประกาศเฉพาะสำเนา ณ สำนักงานป.ป.ช.หรือสำนักงานป.ป.ช.ภาค หรือสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัด หรือสถานที่อื่นใดตามที่กรรมการป.ป.ช.เห็นสมควร โดยมีระยะเวลาปิดประกาศ 30 วัน และทางเว็ปไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นของสำนักงานป.ป.ช.มีระยะเวลาเผยแพร่ 180 วัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

ส่วนในข้อ7ระบุว่า ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาการปิดประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้ว หากมีการร้องขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดที่ครอบครองดูแลเอกสารประกอบการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวดำเนินการจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูสำเนาได้ แต่ไม่ให้คัดถ่ายสำเนาเอกสาร

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image