‘บิ๊กตู่’ รับ 10 ข้อเสนอวันแรงงาน โว ไทยว่างงานน้อย ที่ 4 ของโลก ต่างชาติชื่นชม

“บิ๊กตู่” รับ 10 ข้อเสนอวันแรงงาน โว ไทยว่างงานน้อยเป็นที่ 4 ของโลก ต่างชาติชื่นชม เพลงคนบ้านเดียวกัน ดังกระหึ่ม

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 1 พฤษภาคม ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายกฯ ได้รับ 10 ข้อเรียกร้องจากนายทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 2.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการนำร่อง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรัฐสภา โดยเร่งด่วน 3.ให้รัฐบาลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 3.1) การกำหนดเกษียณอายุของลูกจ้างอยู่ที่ 60 ปี ในกรณีลูกจ้างมีอายุ 55 ปี ประสงค์จะลาออกจากการเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างอนุญาตให้ลาออกได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างที่เกษียณทุกประการ และ 3.2) ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการหามาตรการให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ตามมาตรา 11/1 อย่างเคร่งครัด

4.ให้รัฐบาล ปฏิรูป แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับประกันสังคม ดังนี้ 4.1) ปรับฐานการรับเงินบำนาญ โดยให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5,000 บาท 4.2) ในกรณีผู้ประกันตนเกษียณอายุและรับบำนาญแล้ว เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้มีสิทธิรับเงินรับบำนาญต่อไป และหรือผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพ ให้คงสิทธิไว้ 3 กรณี ได้แก่ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และค่าทำศพ เหมือนเดิม 4.3) ในกรณีผู้ประกันตนพ้นสภาพจากมาตรา 33 และประกันตนต่อตามมาตรา 39 การคำนวณ เดิมค่าจ้าง 60 เดือน เป็นค่าทดแทนต่างๆ ขอให้ใช้ฐานค่าจ้างจากมาตรา 33 4.4) เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ประกันตน มาตรา 40 เหมือนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 4.5) ขยายอายุผู้ประกันตนจาก 15-60 ปี ขยายเป็น 15-70 ปี เพื่อให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุ 4.6) ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างจูงใจและลดความเหลื่อมล้ำให้รวมทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกเดียวกัน

5.ให้รัฐบาลรวมกองทุนเงินทดแทนกับกองความปลอดภัยแรงงาน และยกระดับเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน 6.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาต่อรัฐสภา โดยเร่งด่วน เพื่อเป็นกองทุนของลูกจ้าง 6.1) ให้รัฐบาลส่งเสริมการออมของลูกจ้างในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ในทุกสถานประกอบกิจการ

7.ให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบและมีสิทธิจัดตั้งองค์กรได้ 8.ให้รัฐบาลจัดระบบสวัสดิการ หรือกองทุนสวัสดิภาพของรัฐวิสาหกิจให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งที่ยังมีสถานภาพเป็นพนักงาน และที่พ้นสภาพความเป็นพนักงาน ให้ได้รับไม้น้อยกว่าลูกจ้างภาคเอกชนที่ได้รับตามระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 9.ให้กระทรวงแรงงานปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 74 รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และ 10. ให้ รมว.แรงงาน แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ว่า ปัญหาแรงงาน รัฐบาลได้มีการแก้ไขมาตามลำดับ ในวันแรงงานถือเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก ตนก็นึกถึงทุกคนในประเทศไทย ซึ่งมีอาชีพหลายอย่าง แรงงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง การรับฟังความคิดเห็นจากท่านตาม 10 ข้อเรียกร้อง และข้อเรียกร้องจากปีที่แล้ว รัฐบาลได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 4 ข้อ เหลืออีก 6 ข้ออยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย ต้องมาฟังความเห็นทุกภาคส่วน ดังนั้น ขอให้เข้าใจว่ามีการดำเนินการต่อ พร้อมกับรับ 10 ข้อเสนอของปีนี้ไปดำเนินการด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีผู้ว่างงานน้อยที่สุด เป็นอันดับ 4 ของโลก หลายประเทศก็ชื่นชม และขอยืนยันกับแรงงานทุกคน รัฐบาลจะมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล

“ขอขอบคุณทุกคน ทั้ง 10 ข้อเสนอผมรับไป ให้กระทรวงแรงงานหาแนวทาง รวมถึงดูกฎหมายที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงสุดท้ายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังนั้น บางอย่างอาจทำทัน บางอย่างต้องส่งต่อ แต่ยืนยันว่าทั้งหมดต้องได้รับการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ อยากให้แรงงานไทยรวมกลุ่มกันให้ได้ ซึ่งบางกลุ่มอาจไม่เข้าใจ ไม่อย่างนั้นก็จะทำงานกันไม่ได้”

จากนั้นในงานได้มีการเปิดเพลง “คนบ้านเดียวกัน” ของ ไผ่ พงศธร โดยนายกฯ เต้นตามจังหวะเพลง ก่อนเดินทักทายแรงงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ

บทความก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งร่วงเรียบ ศึกเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย
บทความถัดไป‘คาราเมล’ ชวนฟังเพลงใหม่ ‘วันหมดอายุ’ (คลิป)