พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า  โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่  25  พฤษภาคมพ.ศ.  2562 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร  และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ดังนี้ 1.นายชวน  หลีกภัย  เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร  2.นายสุชาติ  ตันเจริญเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง3.นายศุภชัย  โพธิ์สุเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สองจึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ตามความในมาตรา  116  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่ 28 พฤษภาคมพุทธศักราช 2562 เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon