กลาโหม กำหนดเพิ่มหน้าที่และเขตพื้นที่มณฑลทหารบก หนุนภารกิจของรัฐฯ

27 มิ.ย.62 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กระทรวงกลาโหม ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒ อำศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) และ (๗) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๖) สนับสนุนภารกิจของรัฐในการช่วยเหลือประชาชน

(๗) สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายในของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนภารกิจของรัฐในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของมณฑลทหารบกให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของรัฐในเรื่องดังกล่าว และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image