จัดชุดใหญ่! ครม.ตั้งขรก.การเมือง’เด็กสามมิตร’ ได้ดิบได้ดี ‘จักษ์ พันธ์ชูเพชร’ ที่ปรึกษารมต.

ครม.ตั้งขรก.การเมือง “น้องชายอนุชา” นั่งเลขาฯรมว.พลังงาน – “ธนกร”เลขาฯรมว.คลัง ด้านขรก.พลเรือน ตั้ง “จตุพร บุรุษพัฒน์” นั่งปลัดทส. – นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นปลัดอุตฯ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1.กระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง พล.อ.สุชาติ หนองบัว เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้ง นายสิรภพ ดวงสอดศรี เป็นที่ปรึกษารมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เป็นเลขาฯรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
3.กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เป็นเลขาฯรมว.ยุติธรรม
4.กระทรวงแรงงาน แต่งตั้ง นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นที่ปรึกษารมว.แรงงาน และ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เป็นเลขาฯรมว.แรงงาน
5.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แต่งตั้ง นางสุวรรณี คำมั่น เป็นเลขาฯรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

6. กระทรวงคมนาคม แต่งตั้ง นายวิรัช พิมพะนิตย์ เป็นที่ปรึกษารมว.คมนาคม, นางสุขสมรวย วันทนียกุล เป็นเลขาฯรมว.คมนาคม และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นผู้ช่วยเลขาฯรมว.คมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯรมช. ของนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

7.กระทรวงพลังงาน แต่งตั้ง นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย เป็นเลขาฯรมว.พลังงาน

8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง นายภูผา ลิกค์ เป็นผู้ช่วยเลขาฯรมว.เกษตรและสหกรณ์ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

9.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เป็นเลขาฯรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10.กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง นายภิรมย์ พลวิเศษ เป็นเลขาฯอุตสาหกรรม

11.กระทรวงการคลัง แต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นเลขาฯรมว.คลัง

นางนฤมล กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.พลอากาศเอก ธนู ปานสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 2.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของนายวิษณุ เครืองาม 3.พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ เป็น ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของนายวิษณุ เครืองาม 4. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของรัฐมนตรี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล 5.นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล 6.นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 7.นายธงชัย ลืออดุลย์ เป็นเลขาฯรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนั้น ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นายประสาน หวังรัตนปราณี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายรณภพ ปัทมะดิษ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3.นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ 4.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5.นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

นางนฤมล กล่าวว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ กระทรวงมหาดไทย รับโอน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปรับราชการทางสังกัด กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

และอนุมัติให้ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แต่งตั้งนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

กระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้ง น.ส.รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และแต่งตั้งน.ส.พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนั้นครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีก เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon