พระบรมราชโองการ “พระราชทานยศทหารชั้นนายพลให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร”

พระบรมราชโองการ (ภาพลิขสิทธิ์มติชน)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง “พระราชทานยศทหารชั้นนายพลให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพลให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศให้ พลเรือโท นพพร วุฒิรณฤทธิ์ เป็น พลเรือเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

บทความก่อนหน้านี้แอฟ ทักษอร เคลียร์ประเด็นหลังถูกลือห้ามลูกสาวเจอ แมท ภีรนีย์
บทความถัดไประทึก! ไฟไหม้เรือประมงวอดทั้งลำ หลังช่างซ่อมเครื่องยนต์ไฟช็อตลุกพรึ่บ (มีคลิป)